Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na bezczynność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w C. w przedmiocie wydania decyzji w sprawie specjalnego zasiłku opiekuńczego postanowił:
Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy Michał Kujawa po rozpoznaniu w dniu 2 czerwca 2014 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku S. K. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na bezczynność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w C. w przedmiocie wydania decyzji w sprawie specjalnego zasiłku opiekuńczego postanowił: 1. ustanowić adwokata, 2. oddalić wniosek w pozostałym zakresie.

Inne orzeczenia o symbolu:
658
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
Inne orzeczenia ze skargą na:
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
Uzasadnienie

Dnia 22 maja 2014 r. S. K. złożył wniosek (formularz PPF) o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata.

Analiza akt niniejszej sprawy prowadzi do wniosku, iż skarżący skarży bezczynność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w C. w przedmiocie wydania decyzji w sprawie specjalnego zasiłku opiekuńczego. Należy podkreślić, iż przepis art. 239 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.; zwanej dalej p.p.s.a.) przewiduje ustawowe zwolnienie od obowiązku uiszczania kosztów sądowych w sprawach z zakresu pomocy i opieki społecznej.

Ponadto ustawodawca umożliwia skorzystanie z prawa pomocy w zakresie dotyczącym zastępstwa procesowego również osobie korzystającej z ustawowego zwolnienia od kosztów sądowych (art. 262 powoływanej ustawy). Z tego względu zasadnym jest rozpatrzenie wniosku w oparciu o regulację zawartą w art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a., zgodnie z którą przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym - ustanowienia adwokata - domagać się może wyłącznie osoba fizyczna, która wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Dokonując w niniejszej sprawie oceny sytuacji majątkowej, rodzinnej oraz możliwości płatniczych wnioskodawcy ustalono, iż prowadzi samodzielnie gospodarstwo domowe. Wnioskodawca jest osobą posiadającą orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Utrzymuje się ze świadczenia rentowego oraz dodatku pielęgnacyjnego w łącznej wysokości [...] zł netto miesięcznie. Nie posiada żadnego majątku. Dalej oświadczył, że nie posiada oszczędności oraz przedmiotów wartościowych zaś cały dochód przeznacza na bieżące utrzymanie.

W tym stanie rzeczy, po uwzględnieniu rzeczywistych obciążeń i stałych jego wydatków należało uznać, że S. K. uprawdopodobnił zasadność swojego wniosku, a sytuacja majątkowa, w której się znajduje uzasadnia przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie adwokata, albowiem opłacenie kosztów profesjonalnego pełnomocnika nie może być dokonane bez uszczerbku w utrzymaniu koniecznym zainteresowanego.

Z tych powodów, na podstawie przepisu art. 245, art. 246 § 1 pkt 2 w związku art. 258 § 2 pkt 7 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowiono jak w sentencji.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
658
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
Inne orzeczenia ze skargą na:
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej