Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia radcy prawnego w sprawie ze skargi na bezczynność i przewlekłość postępowania Prezesa Sądu Rejonowego w przedmiocie udzielenia informacji publicznej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Anna Klotz po rozpoznaniu w dniu 17 lipca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku M. G. o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia radcy prawnego w sprawie ze skargi na bezczynność i przewlekłość postępowania Prezesa Sądu Rejonowego w [...] w przedmiocie udzielenia informacji publicznej postanawia przyznać skarżącemu M. G. prawo pomocy w zakresie ustanowienia radcy prawnego, którego wyznaczy Okręgowa Izba Radców Prawnych w [...].

Inne orzeczenia o symbolu:
658
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Sądu
Uzasadnienie strona 1/2

Pismem z dnia [...] marca 2014 r. M. G. dalej skarżący wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargę na bezczynność i przewlekłość postępowania Prezesa Sądu Rejonowego w [...] w przedmiocie udzielenia informacji publicznej.

W odpowiedzi na wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego wniósł o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych.

W formularzu wniosku o przyznanie prawa pomocy skarżący wskazał, że gospodarstwo domowe prowadzi wraz niepełnosprawną matką trwale niezdolną do samodzielnej egzystencji. Oświadczył, że mieszkają w domu, który jest własnością matki, o powierzchni [...] m2. W oświadczeniu majątkowym strona skarżąca wskazała, że jest właścicielem gospodarstwa rolnego o powierzchni [...] m2, które przeznaczone jest na zielonkę dla zwierząt takich jak kaczki, gęsi, kury, króliki. Nie wykazała przy tym żadnego majątku nieruchomego, wartościowych rzeczy ruchomych ani zgromadzonych zasobów pieniężnych (oszczędności, papierów wartościowych itp.). Skarżący nadto podkreślił, że nie osiąga żadnego dochodu. Utrzymuje się wraz z matką z jej renty i dodatku pielęgnacyjnego w wysokości [...] zł. Uzyskiwane środki przeznaczane są na bieżące utrzymanie: ok. [...] zł woda i prąd, ok.[...] zł opał, ok. [...] zł koszty leczenia.

Postanowieniem z dnia [...] lipca 2014 r. referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy przyznał skarżącemu prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy wyrokiem z dnia 1 października 2015 r. oddalił skargę M. G. na bezczynność i przewlekłość postępowania Prezesa Sądu Rejonowego w [...] w przedmiocie udzielenia informacji publicznej.

Po otrzymaniu wyroku wraz z pisemnym uzasadnieniem, pismem z dnia [...] grudnia 2014. M. G. wniósł o przyznanie prawa w zakresie ustanowienia radcy prawnego celem wniesienia skargi kasacyjnej od zapadłego wyroku. Skarżący we wniosku powołał się na analogiczne przesłanki powołane w pierwotnym wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych.

Wobec konieczności uzupełnienia przedstawionych informacji na temat sytuacji materialnej skarżącego oraz jego rodziny, jak również wyjaśnienia wątpliwości wynikających ze złożonego oświadczenia został wezwany do złożenia dodatkowych oświadczeń i dokumentów źródłowych dotyczących jego sytuacji majątkowej i finansowej, takich jak: odpisów zeznań podatkowych skarżącego za ostatnie dwa lata kalendarzowe (w tym matki oraz innych domowników w przypadku osoby fizycznej), wyciągów i wykazów z posiadanych rachunków bankowych, w tym kont i lokat dewizowych z okresu ostatnich trzech miesięcy, zaświadczenia o wysokości wynagrodzeń, emerytury, renty, honorariów i innych należności oraz otrzymywanych świadczeń (np. z tytułu umowy o dzieło lub zlecenia, umowy najmu, pomocy rodziny, dochód z zagranicy) z okresu ostatnich 2 lat, zaświadczenia o sytuacji rodzinnej wnioskodawcy wydanego przez właściwą do spraw zdrowia lub opieki społecznej jednostkę organizacyjną gminy/miasta na prawach powiatu tj. czy otrzymywał/otrzymuje świadczenia z pomocy społecznej w tym specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne w związku z opieką nad matką, aktualnego zaświadczenia o posiadaniu statusu bezrobotnego, udokumentowanego oświadczenia o wysokości ponoszonych miesięcznie wydatkach związanych z własnym utrzymaniem a nie matki, wynajęciem mieszkania (oraz ewentualnie samochodu), oświadczenia o tytule prawnym przysługującym do obecnie zamieszkiwanego lokalu, oświadczenia o wysokości posiadanych oszczędnościach, oświadczenia o źródłach utrzymania (w tym pomocy udzielanej przez rodzinę), wysokość dochodu z gospodarstwa rolnego oraz płatności bezpośrednich (we wniosku podano, że gospodarstwo ma pow. ok. [...] ha).

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
658
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Sądu