Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wniosku o wznowienie postępowania dotyczącego sprostowania danych osobowych
Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, - Iwona Maciejuk po rozpoznaniu w dniu 25 maja 2011 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku E. R. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi E. R. na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych nr [...] z dnia [...] lutego 2011 r. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wniosku o wznowienie postępowania dotyczącego sprostowania danych osobowych postanawia - przyznać prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych -

Inne orzeczenia o symbolu:
647 Sprawy związane z ochroną danych osobowych
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Uzasadnienie

E. R. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wniosku o wznowienie postępowania dotyczącego sprostowania danych osobowych. Na stronie skarżącej działanie lub bezczynność organu w tego rodzaju sprawie spoczywa obowiązek uiszczania kosztów sądowych w toku całego postępowania (§ 2 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U.

Nr 221, poz. 2193 ze zm.)).

Na podstawie informacji przedstawionych w urzędowym formularzu wniosku o przyznanie prawa pomocy oraz w kserokopiach nadesłanych dokumentów ustalono, co następuje.

Skarżąca jest osobą niezdolną do samodzielnej egzystencji. Sama prowadzi gospodarstwo domowe. Utrzymuje się z renty w wysokości 821,35 zł netto miesięcznie oraz dodatku pielęgnacyjnego w wysokości 186,71 zł (ustalenie dokonane na podstawie kserokopii załączonej decyzji). Strona uzyskuje również świadczenia z zakresu pomocy społecznej w wysokości od 100 do 250 zł miesięcznie. Majątek stanowi mieszkanie o powierzchni 77 m2. Miesięczna opłata eksploatacyjna za mieszkanie wynosi 807,96 zł.

Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), przyznanie osobie fizycznej prawa pomocy w zakresie częściowym - obejmującym między innymi zwolnienie od kosztów sądowych (art. 245 § 3 powołanej ustawy) - następuje wówczas, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Instytucja prawa pomocy stanowi realizację konstytucyjnej zasady prawa do sądu. Prawo to powinno być przyznawane wówczas, gdy strona jest w trudnej sytuacji materialnej, a odmowa przyznania prawa pomocy uniemożliwiałaby dostęp do sądu.

Sytuacja taka zachodzi w niniejszej sprawie. Skarżąca utrzymuje się z renty i dodatku pielęgnacyjnego w łącznej wysokości 1008,08 zł. Korzysta też ze świadczeń z zakresu pomocy społecznej. Opłata mieszkaniowa w wysokości 807,96 zł pochłania większą część uzyskiwanego dochodu. Wykazana kwota dochodu oraz wysokość stałego wydatku pozwalają stwierdzić, że skarżąca nie była w stanie poczynić oszczędności celem zabezpieczenia kosztów postępowania sądowego. Biorąc pod uwagę konieczność ponoszenia wydatków na codzienne utrzymanie stwierdzić należy, że skarżąca nie dysponuje środkami finansowymi na poniesienie pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku dla utrzymania koniecznego dla siebie. Wnioskodawczyni wykazała, że spełnia ustawową przesłankę warunkującą przyznanie prawa pomocy w żądanym zakresie.

Z tego względu, na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 w zw. z art. 254 § 1 oraz art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono, jak w postanowieniu.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
647 Sprawy związane z ochroną danych osobowych
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych