Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia radcy prawnego lub adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie Komendanta Głównego Policji w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania
Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - Beata Gibzińska po rozpoznaniu w dniu 11 czerwca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku Z.E. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia radcy prawnego lub adwokata w sprawie ze skargi Z.E. na postanowienie Komendanta Głównego Policji z dnia [...] lutego 2018 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania postanawia odmówić Z.E. przyznania prawa pomocy

Inne orzeczenia o symbolu:
6313 Cofnięcie zezwolenia na broń
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Komendant Policji
Uzasadnienie strona 1/4

Z.E. wraz ze skargą na postanowienie Komendanta Głównego Policji z dnia [...] lutego 2018 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania wystąpił o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia radcy prawnego lub adwokata.

W oświadczeniu o stanie rodzinnym, majątku i dochodach skarżący wskazał, że prowadzi wspólne gospodarstwo z żoną. Jest emerytem, a z żoną pozostaje w rozdzielności majątkowej od 2010 r. Określając swój stan majątkowy podał, że ma dom w budowie, który nie został ukończony, a ponadto warsztat wybudowany w latach 1990-1994 oraz nowo budowany zakład naprawy samochodów, na który w 2013 r. nałożono zakaz dokończenia budowy i eksploatacji. Oświadczył, że nie posiada żadnych oszczędności, papierów wartościowych, innych praw majątkowych oraz przedmiotów o wartości przekraczającej 5.000 zł. Jako dochody gospodarstwa domowego wskazał wyłącznie swoje dochody, tj. emeryturę w wysokości 1.853 zł brutto miesięcznie, którą należy pomniejszyć o potrącaną przez komornika kwotę 460 zł miesięcznie oraz ratę kredytu zaciągniętego w banku w wysokości 300 zł miesięcznie. Łączny dochód gospodarstwa domowego określił na kwotę 10.085 zł.

Wobec faktu, że zawarte we wniosku o przyznanie prawa pomocy oświadczenie skarżącego o jego stanie majątkowym i rodzinnym było niepełne i nie zawierało wszystkich niezbędnych informacji zarządzeniem z dnia 2 maja 2018 r. wezwano skarżącego, na podstawie art. 255 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369, z późn. zm.); zwanej dalej P.p.s.a., do nadesłania w terminie 14 dni, dokumentów i informacji, które umożliwiłyby prawidłową ocenę zdolności płatniczych strony.

W związku z powyższym wezwano do nadesłania: kopii dokumentu PIT rozliczenia podatku dochodowego za rok 2016 i 2017, kopii dokumentu PIT rozliczenia podatku dochodowego żony za rok 2016 i 2017, dokumentu potwierdzającego zaciągnięcie kredytu i warunków jego spłaty, dokumentów obrazujących wysokość ponoszonych przez skarżącego miesięcznych wydatków związanych z kosztami utrzymania (np. opłata za wodę, energię elektryczną, gaz, ogrzewanie, wywóz nieczystości, itp.), dokumentu potwierdzającego zakaz korzystania z nowego zakładu naprawy samochodów od 2013 r., tytułu egzekucji komorniczej, informacji o faktycznym miejscu zamieszkiwania (powierzchnia i tytuł prawny) oraz udzielenia informacji: co do wskazania w punkcie 10 formularza wniosku jako łącznego dochodu gospodarstwa domowego kwoty 10.085 zł, przy wykazaniu emerytury w wysokości 1.853 zł brutto miesięcznie oraz czy uzyskuje dochód z warsztatu wybudowanego w latach 1990-1994.

W odpowiedzi na wezwanie skarżący pismem z dnia 30 maja 2018 r. nadesłał PIT rozliczenie podatku dochodowego za rok 2016 i 2017, faktury opłat za wodę, informacje o stanie zaległości w sprawach egzekucyjnych, dokumenty potwierdzające zaciągnięcie kredytu oraz potwierdzające zakaz korzystania z nowego zakładu naprawy samochodów od 2013 r. Ponadto oświadczył, że nie jest w stanie przesłać PIT rozliczenia podatku dochodowego żony za rok 2016 i 2017, bowiem od 2010 r. pozostaje w rozdzielności majątkowej, na dowód czego załączył wypis z aktu notarialnego z dnia [...] stycznia 2010 r. Podkreślił, że żona uiszcza opłaty za podatek od nieruchomości, wywóz nieczystości oraz energię. Nie udzielił jednak informacji dotyczącej kwestii określenia miejsca zamieszkania oraz kwoty 10.085 zł wpisanej jako łączny dochód gospodarstwa domowego w punkcie 10 formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy.

Strona 1/4
Inne orzeczenia o symbolu:
6313 Cofnięcie zezwolenia na broń
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Komendant Policji