Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych nr [...]w przedmiocie przetwarzania danych osobowych
Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - Wojciech Wiktorowski po rozpoznaniu w dniu 13 sierpnia 2013 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku M.O. z dnia 17 czerwca 2013 r. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi M.O. na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia [...] grudnia 2012 r. nr [...]w przedmiocie przetwarzania danych osobowych postanawia: 1. ustanowić dla M.O. adwokata w ramach przyznania prawa pomocy, o którego wyznaczenie zwrócić się do Okręgowej Rady Adwokackiej w W., 2. odmówić zwolnienia od kosztów sądowych.

Inne orzeczenia o symbolu:
647 Sprawy związane z ochroną danych osobowych
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Uzasadnienie

M.O. wnioskiem z dnia 17 czerwca 2013 r. zwrócił się o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym tj. o zwolnienie od kosztów sądowych oraz o ustanowienie adwokata z urzędu.

Z treści wniosku, uzupełnionego dodatkowym oświadczeniem z dnia 29 lipca 2013 r. oraz dokumentami źródłowymi wynika, że wnioskodawca gospodarstwo domowe prowadzi wraz z ojcem i pełnoletnią siostrą. Źródłem utrzymania w tym gospodarstwie jest świadczenia rentowe skarżącego w wysokości 1.388,69 zł netto oraz świadczenie emerytalne jego ojca w wysokości 1.783, 86 zł netto. Powyższe źródła utrzymania uzupełnia przyznany skarżącemu zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 153 zł netto.

Siostra skarżącego jest osobą bezrobotną od dnia 4 czerwca 2013 r. bez prawa do zasiłku. Legitymuje się także orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Wedle oświadczenia skarżącego pozostaje na jego utrzymaniu.

Skarżący łączne miesięczne wydatki oszacował na kwotę 1.950 zł. Wskazał przy tym, że na wydatki te, poza opłatami za mieszkanie i wyżywienie, składają się także znaczące koszty zakupu leków związane z przewlekłą chorobą, na którą cierpi.

Z kolei ze złożonych dokumentów źródłowych (rachunki za leki, telefon, energię elektryczną, Internet, wykaz opłat za zajmowany lokal mieszkalny, ubezpieczenie, wyciąg z rachunku bankowego) wynika, że wydatki te, z wyjątkiem kosztów zakupu żywności, kształtują się na poziomie 865 zł.

W dodatkowym oświadczeniu skarżący podniósł, że posiada dług w wysokości 3.000 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek w pięciu różnych instytucjach finansowych. W tym zakresie skarżący odwołał się do operacji wykazanych na przedstawionym wyciągu z rachunku bankowego.

Rodzina nie posiada żadnych oszczędności, a wyłącznym składnikiem majątku jest lokal mieszkalny o pow. 44,60 m2.

W myśl zaś art. 246 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.; dalej powoływana jako ppsa), prawo pomocy przysługuje osobie fizycznej w zakresie całkowitym - gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania, zaś w zakresie częściowym - gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

W niniejszej sprawie skarżący wykazał, że po odliczeniu wyżej opisanych, stałych wydatków, skarżącemu i jego rodzinie pozostaje wolna do dyspozycji kwota w wysokości co najmniej 2.460 zł. Jednocześnie operacje na rachunku bankowym wskazują, że skarżący i jego rodzina udzielają sobie wzajemnej pomocy finansowej w postaci przelewów pomiędzy posiadanymi przez siebie rachunkami bankowymi. Skarżący uzyskuje również niewielki dochód z aukcji internetowych. Skarżący, w okresie następującym już po wniesieniu skargi, zaciągnął co najmniej sześć pożyczek na łączną kwotę 2.860 zł. Kwota ta, jak wskazują poszczególne operacje na rachunku, zwiększyła możliwości płatnicze skarżącego w sposób umożliwiający mu uiszczenie kosztów sądowych w niniejszej sprawie.

W konsekwencji oznacza to, że o ile skarżący jest w stanie ponieść koszty sądowe w niniejszej sprawie korzystając z własnego dochodu lub dochodu osiąganego przez ojca (na obecnym etapie postępowania - wpis od skargi w wysokości 200 zł), to wykazana sytuacja majątkowa nie pozwala mu już na poniesienie wydatków związanych z ustanowieniem profesjonalnego pełnomocnika z urzędu, tj. wydatków stanowiących wielokrotność wymienionych kosztów sądowych.

Z tych względów na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 i art. 258 § 2 pkt 7 ppsa, postanowiono jak w sentencji.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
647 Sprawy związane z ochroną danych osobowych
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych