Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie przetwarzania danych osobowych
Sentencja

Starszy referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - Iwona Malicka po rozpoznaniu w dniu 8 listopada 2017 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym wniosku Z. S. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi Z. S. na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia [...] lipca 2017 r. nr [...] w przedmiocie przetwarzania danych osobowych postanawia: przyznać Z. S. prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych.

Inne orzeczenia o symbolu:
647 Sprawy związane z ochroną danych osobowych
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Uzasadnienie

Z. S., po otrzymaniu wezwania do uiszczenia wpisu od wniesionej skargi w kwocie 200 zł, zwrócił się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie o przyznanie mu prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych.

We wniosku podał, że prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe. Podniósł, że znajduje się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej - jest osobą całkowicie niezdolną do pracy oraz samodzielnej egzystencji, a jedyny dochód jego gospodarstwa domowego stanowi świadczenie rentowe wraz z dodatkiem pielęgnacyjnym w wysokości 1.530,16 zł miesięcznie. Oświadczył, że nie posiada majątku ani oszczędności. Podał, że opłaty za mieszkanie i media wynoszą 700-800 zł miesięcznie, ponosi też koszty leków i pomocy dla słabowidzących - średnio w wysokości 150 zł miesięcznie.

Mając na względzie powyższe zważono, co następuje:

Zgodnie z art. 245 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 ze zm.), prawo pomocy może być przyznane stronie w zakresie częściowym i obejmować tylko zwolnienie od kosztów sądowych. Przyznanie tego prawa osobie fizycznej następuje na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 ustawy wtedy, gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Jak wynika ze złożonego wniosku, skarżący jest osobą samotną z orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, a jedyny jego dochód stanowi renta wraz z dodatkiem pielęgnacyjnym w wysokości 1.530 zł. Wnioskodawca nie posiada majątku ani oszczędności. Po opłaceniu stałych opłat i kosztów związanych z leczeniem, na codzienne utrzymanie pozostaje mu 580-680 zł miesięcznie.

W związku z powyższym należy uznać, że skarżący wykazał, iż nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku w koniecznym utrzymaniu.

Z tych względów na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 i art. 258 § 2 pkt 7 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowiono, jak w sentencji.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
647 Sprawy związane z ochroną danych osobowych
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych