Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie ochrony danych osobowych
Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - Wojciech Wiktorowski po rozpoznaniu w dniu 4 kwietnia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku E. R. z dnia 18 lutego 2011 r. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi E. R. na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia [...] listopada 2010 r. nr [...] w przedmiocie ochrony danych osobowych postanawia: -przyznać prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych-

Inne orzeczenia o symbolu:
647 Sprawy związane z ochroną danych osobowych
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Uzasadnienie

E. R. wnioskiem z dnia 18 lutego 2011 r., uzupełnionym dokumentami źródłowymi złożonymi w dniu 25 marca 2011 r., zwróciła się o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych.

Z treści wniosku oraz treści powyższych dokumentów źródłowych wynika, że wnioskodawczyni gospodarstwo domowe prowadzi samodzielnie, a na miesięczny dochód w tym gospodarstwie składa się kwota świadczenia rentowego z tytułu niezdolności do pracy wraz z dodatkiem pielęgnacyjnym w wysokości 821, 35 zł. Powyższe źródło utrzymania w miesiącu marcu br. uzupełnił zasiłek celowy w kwocie 50 zł na zakup odzieży.

Jednocześnie z pozostałych dokumentów źródłowych wynika, że skarżąca już tylko z tytułu opłat eksploatacyjnych za zajmowany lokal mieszkalny ponosi wydatek w wysokości 802 zł miesięcznie.

W myśl zaś art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.; dalej powoływana jako ppsa), prawo pomocy przysługuje osobie fizycznej w zakresie częściowym - gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Podstawą oceny dopuszczalności przyznania prawa pomocy jest bowiem rzeczywista sytuacja materialna w gospodarstwie domowym osoby ubiegającej się o przyznanie takiego prawa.

W niniejszej sprawie skarżąca wykazała, że kwotę osiąganego dochodu w całości przeznacza na pokrycie niezbędnych kosztów utrzymania.

W konsekwencji realne możliwości płatnicze skarżącej nie pozwalają jej na poniesienie pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku jej koniecznego utrzymania.

W związku z tym należy uznać, że zostały spełnione przesłanki obligujące do przyznania prawa pomocy we wnioskowanym zakresie.

Z tych względów na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 oraz art. 258 § 2 pkt 7 ppsa, postanowiono jak w sentencji.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
647 Sprawy związane z ochroną danych osobowych
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych