Wniosek w przedmiocie kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego
Sentencja

Dnia 30 sierpnia 2010 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie: Przewodniczący sędzia WSA Arkadiusz Windak po rozpoznaniu w dniu 30 sierpnia 2010 roku na posiedzeniu niejawnym wniosku A. M. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego p o s t a n a w i a: odrzucić wniosek o przywrócenia terminu .

Uzasadnienie strona 1/4

Postanowieniem z dnia [...] r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie odrzucił, jako wniesioną z uchybieniem terminu, skargę A.M., na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...], w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego.

W dniu [...] r. skarżąca złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi.

Postanowieniem z dnia [...] r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie odrzucił wniosek skarżącej o przywrócenie terminu.

Na powyższe postanowienie w dniu [...] r. A.M złożyła zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Postanowieniem z dnia [...] r., wydanym w zakresie prawa pomocy, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie orzekł o ustanowieniu na rzecz A.M. radcy prawnego z urzędu.

W dniu [...] r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał postanowienie, sygn. II GZ 129/10, w którym oddalił zażalenie A.M. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia [...]r. w przedmiocie odrzucenia wniosku o przywrócenie terminu.

W dniu [...] r., reprezentujący skarżącą pełnomocnik - r.pr. D.O, złożyła do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...]r.

W uzasadnieniu wniosku pełnomocnik skarżącej wskazał, że w dniu [...] r. skarżąca złożyła wniosek do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie o przywrócenie terminu do złożenia skargi. We wniosku A.M. podała, że w okresie od dnia [...] r. przebywała na zwolnieniu lekarskim. W tym okresie skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie przekazała swojemu znajomemu, który faktycznie nadał skargę w urzędzie pocztowym w dniu [...] r. Nadto A.M. podała, że jako strona działająca bez fachowego pełnomocnika nie mogła znać terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia skargi, jak również wynikających z tego konsekwencji. Pełnomocnik skarżącej podniósł, że brak pouczenia, co do instytucji przywrócenia terminu do złożenia skargi w pouczeniu załączonym do postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia [...] r. spowodował, że skarżąca przedmiotowy wniosek złożyła w dniu [...]r.

W dalszej części uzasadnienia wniosku wskazano, że pismem z dnia [...] r. Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych wyznaczył r.pr. D.O. na pełnomocnika skarżącej, które to pismo zostało odebrane przez pełnomocnika w dniu [...] r.

Pełnomocnik skarżącej, odwołując się do postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 października 2008 r., sygn. I SAB/Wa 33/08 oraz postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 10 września 1971 r., sygn. I CZ 138/71 wskazał, że siedmiodniowy termin do złożenia wniosku o przywrócenie terminu dla strony, która jest zastępowana przez pełnomocnika procesowego, rozpoczyna swój bieg od daty, gdy pełnomocnik podjął wiadomość o uchybieniu terminu i mógł dokonać zamierzonej czynności procesowej. Bez znaczenia dla obliczenia terminu jest natomiast data, w której sama strona dowiedziała się o tym i mogła tej czynności dokonać.

Strona 1/4