Zażalenie na postanowienie Sądu w sprawie ze skargi na decyzję SKO z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie uchylenia, po wznowieniu postępowania, decyzji w sprawie dodatku mieszkaniowego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie: Przewodniczący: Sędzia WSA Arkadiusz Windak po rozpoznaniu w dniu 13 czerwca 2014 r. na posiedzeniu niejawnym zażaleń R. S. na: - postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 12 lipca 2012 r. o odrzuceniu zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 29 marca 2012 r. sygn. akt II SA/Sz 250/11 o odrzuceniu skargi kasacyjnej R. S., - postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 13 września 2012 r. o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie Sądu z dnia 12 lipca 2012 r. o odrzuceniu zażalenia, - postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 29 stycznia 2013 r. o odrzuceniu zażalenia na zarządzenie Sądu z dnia 19 listopada 2012 r. o pozostawieniu bez rozpoznania wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie z dnia 13 września 2012 r., - postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 23 sierpnia 2013 r . o odrzuceniu wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie Sądu z dnia 13 września 2012 r. o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie z dnia 12 lipca 2012 r., -postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 23 sierpnia 2013 r. o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie Sądu z dnia 29 stycznia 2013 r. o odrzuceniu zażalenia na zarządzenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 19 listopada 2012 r. o pozostawieniu bez rozpoznania wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie z dnia 13 września 2012 r., - zarządzenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 25 października 2013 r. o pozostawieniu bez rozpoznania wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie Sądu z dnia 23 sierpnia 2013 r. o odrzuceniu wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie Sądu z dnia 13 września 2012 r. o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie Sądu z dnia 12 lipca 2012 r., - zarządzenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 25 października 2013 r. o pozostawieniu bez rozpoznania wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie Sądu z dnia 23 sierpnia 2013 r. o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie Sądu z dnia 29 stycznia 2013 r. o odrzuceniu zażalenia na zarządzenie Sądu z dnia 19 listopada 2012 r., - postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 16 grudnia 2013 r. o odrzuceniu wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia powtórnego zażalenia na postanowienie Sądu z dnia 23 sierpnia 2013 r. o odrzuceniu wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie Sądu z dnia 13 września 2012 r. o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie Sądu z dnia 12 lipca 2012 r., - postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 16 grudnia 2013 r. o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia na zarządzenie Sądu z dnia 25 października 2013 r. o pozostawieniu bez rozpoznania wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie Sądu z dnia 23 sierpnia 2013 r. o odrzuceniu wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie Sądu z dnia 13 września 2012 r., - postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 16 grudnia 2013 r. o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia na zarządzenie Sądu z dnia 25 października 2013 r. o pozostawieniu bez rozpoznania wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie Sądu z dnia 23 sierpnia 2013 r. o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie Sądu z dnia 29 stycznia 2013 r. wydane w sprawie ze skargi R. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie uchylenia, po wznowieniu postępowania, decyzji w sprawie dodatku mieszkaniowego postanawia odrzucić zażalenia

Inne orzeczenia o symbolu:
6210 Dodatek mieszkaniowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie zażalenia
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/5

1.Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie postanowieniem z dnia 12 lipca 2012 r. odrzucił zażalenie R.S na postanowienie z dnia 29 marca 2012 r. odrzucające jego skargę kasacyjną od wyroku z dnia 1 grudnia 2011 r. uchylającego decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...], nr [...] oraz poprzedzającą ją decyzję Kolegium z dnia [...] w przedmiocie uchylenia, po wznowieniu postępowania, decyzji w sprawie dodatku mieszkaniowego (k. 345). Odpis powyższego postanowienia doręczono pełnomocnikowi skarżącego - adwokatowi Z.B. w dniu 19 lipca 2012 r. (k.356). W dniu 6 sierpnia 2012 r. R.S. złożył zażalenie na to postanowienie wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jego wniesienia (k.358-359).

2.Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie postanowieniem z dnia

13 września 2012 r. odmówił skarżącemu przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie Sądu z dnia 12 lipca 2012 r. o odrzuceniu zażalenia (k. 370). Odpis powyższego postanowienia doręczono pełnomocnikowi skarżącego - adwokatowi Z.B. w dniu 20 września 2012 r. (k.378), zaś w dniu 4 października 2012 r. R.S. do wiadomości wraz z pouczeniem, że termin przewidziany do zaskarżenia orzeczenia liczony będzie od daty doręczenia postanowienia pełnomocnikowi skarżącego. W dniu 11 października 2012 r. R.S. złożył zażalenie na to postanowienie wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jego wniesienia (k.382-383). Zarządzeniem z dnia 19 listopada 2012 r. wniosek o przywrócenie terminu pozostawiono bez rozpoznania. Skarżący na powyższe zarządzenie wniósł zażalenie wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jego wniesienia.

3. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po uprawomocnieniu się postanowienia z dnia 28 grudnia 2012 r. o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia na zarządzenie z dnia 19 listopada 2012 r. o pozostawieniu wniosku o przywrócenie terminu bez rozpoznania, postanowieniem z dnia 29 stycznia 2013 r. odrzucił zażalenie skarżącego na ww. zarządzenie z dnia 19 listopada 2012 r. (k.415). Odpis postanowienia o odrzuceniu zażalenia doręczono pełnomocnikowi skarżącego - adwokatowi Z.B. w dniu 5 lutego 2013 r. (k.422), zaś w dniu 18 lutego 2013 r. R.S. do wiadomości wraz z pouczeniem, że termin przewidziany do zaskarżenia orzeczenia liczony będzie od daty doręczenia postanowienia pełnomocnikowi skarżącego. W dniu 25 lutego 2013 r. R.S. złożył zażalenie na to postanowienie wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jego wniesienia jak i złożenia zażalenia z dnia 11 października 2012 r., tj. zażalenia na postanowienie z dnia 13 września 2012 r. o odmowie przywrócenia skarżącemu terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie Sądu z dnia 12 lipca 2012 r. o odrzuceniu zażalenia (k.425-426).

Strona 1/5
Inne orzeczenia o symbolu:
6210 Dodatek mieszkaniowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie zażalenia
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze