Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia radcy prawnego w sprawie z jego skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie odmowy wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków
Sentencja

Referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Rzeszowie Agata Kosowska-Dudzik po rozpoznaniu w dniu 19 lutego 2014 roku w Rzeszowie na posiedzeniu niejawnym wniosku S. D. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia radcy prawnego w sprawie z jego skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia [...] grudnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków - postanawia - przyznać skarżącemu S. D. prawo pomocy poprzez zwolnienie go od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego.

Uzasadnienie strona 1/2

S. D., wezwany do uiszczenia wpisu w wysokości 200 zł od swej skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie odmowy wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków, wniósł o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego. Motywując żądanie podniósł, że jego aktualna sytuacja majątkowa nie pozwala mu na uiszczenie jakichkolwiek wydatków związanych z postępowaniem zainicjowanym jego skargą bez powstania uszczerbku w niezbędnym utrzymaniu. Podkreślił nadto, że przedmiotowa sprawa jest wynikiem błędu prowadzących ją organów, dlatego też nie powinien ponosić związanych z tym konsekwencji finansowych. Wskazał, że nie posiada wykształcenia prawniczego ani geodezyjnego, przez co trudno mu zrozumieć używane w tym zakresie pojęcia. Według oświadczenia wnioskodawcy, prowadzi on wspólne gospodarstwo domowe z wymagającą stałej opieki matką, która przez szesnaście godzin dziennie podłączona jest do specjalnej aparatury tlenowej. W związku ze sprawowaniem opieki nad matką skarżący nie może podjąć zatrudnienia. Rodzina mieszka w domu stanowiącym własność siostry wnioskodawcy, która ma z kolei inne miejsce pobytu. Jedyny dochód rodziny stanowi pobierana przez matkę skarżącego renta rodzinna w wysokości 1 200 zł. Wcześniej skarżący pobierał także zasiłek opiekuńczy, jednak w związku ze zmianą regulacji stracił do niego prawo. Jako comiesięczne wydatki wnioskodawca wskazał: 250 zł (prąd, wysokość płatności z tego tytułu związana jest z podłączeniem matki do aparatury tlenowej), 37,50 zł (gaz), 38,50 zł (woda), 300 zł (lekarstwa jego i matki), 250 zł (koszt dowozu matki do lekarzy). Jedynym majątkiem wnioskodawcy jest nieruchomość rolna o powierzchni 0,49 ha.

Rozpoznając wniosek o przyznanie prawa pomocy zważono, co następuje:

Zgodnie z art. 245 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.), zwanej dalej "P.p.s.a.", prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. W tym pierwszym przypadku obejmuje ono zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego, na co wskazuje art. 245 § 2 P.p.s.a. Przesłanka uwzględnienia żądania w takim właśnie najpełniejszym zakresie ustanowiona została w art. 246 § 1 pkt 1 P.p.s.a. jako niemożność poniesienia jakichkolwiek kosztów postępowania. Ustawodawca zaznaczył przy tym, że to składający stosowny wniosek winien wykazać, że jego sytuacja rodzinna, stan majątkowy i dochody nie pozwalają na poniesienie kosztów zainicjowanego przez siebie postępowania.

W ocenie rozpoznającej żądanie S. D., przedstawione przez niego dane świadczą o tym, że w jego przypadku spełniona została podana wyżej przesłanka przyznania prawa pomocy - określona w art. 246 § 1 pkt 1 P.p.s.a. Należy bowiem podkreślić, że wnioskodawca nie uzyskuje żadnego dochodu. Środki, z których utrzymuje siebie i matkę pochodzą z renty wyżej wymienionej, wynoszącej 1 200 zł. Muszą one wystarczyć na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem domu, wyżywieniem i leczeniem. Istotne jest przy tym, że koszt utrzymania domu jest stosunkowo wysoki z uwagi na znaczne rachunki za energię elektryczną, co z kolei związane jest z faktem, iż matka skarżącego podłączona jest przez szesnaście godzin dziennie do specjalnej aparatury tlenowej. Wysokie w kontekście pozostającego do dyspozycji rodziny dochodu są także wydatki na leczenie tak wnioskodawcy, jak i jego matki.

Strona 1/2