Skarga A.F. i R.F. na decyzję Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazania wykonania określonych robót budowlanych
Sentencja

Katarzyna Witkowicz-Dwornicka - Referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 6 marca 2008r. wniosków o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi A.F. i R.F. na decyzję Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie nakazania wykonania określonych robót budowlanych postanawia odmówić przyznania prawa pomocy. /-/ K. Witkowicz-Dwornicka

Uzasadnienie strona 1/2

Skarżący A.F. i R.F. wnieśli o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata.

W uzasadnieniu wniosku wskazali, że są małżeństwem, w którym obowiązuje wspólność majątkowa. Wspólnie pracują prowadząc działalność rolniczą w działach specjalnych, której przedmiotem jest uprawa grzybów (boczniaków) na powierzchni [...] m-. Wnioskodawcy argumentowali, że mają na utrzymaniu trójkę dzieci: pełnoletnią córkę specjalnej troski, pełnoletniego uczącego się syna, który nie pracuje oraz małoletnią córkę - uczennicę pierwszej klasy gimnazjum.

W oświadczeniu o stanie rodzinnym, majątku i dochodach wnioskodawcy podali, że mają jedynie dom mieszkalny o powierzchni [...] m-. Z wartościowych ruchomości skarżący wskazali samochód osobowy marki [...] wyprodukowany w 1997r.

Wnioskodawcy oświadczyli, że rodzina utrzymuje się z następujących dochodów: [...] zł miesięcznie z tytułu najmu pomieszczeń, [...] zł miesięcznie z działalności rolniczej z działów specjalnych oraz [...] zł miesięcznie z tytułu renty socjalnej i zasiłku pielęgnacyjnego córki, co łącznie daje kwotę [...] zł brutto miesięcznie.

Z uwagi na fakt, że oświadczenie wnioskodawców było niepełne i nie przedstawiało rzeczywistej sytuacji finansowej zostali wezwani do jego uzupełnienia i poparcia podanych informacji dokumentami źródłowymi. W odpowiedzi wnioskodawcy oświadczyli, że miesięczny dochód z tytułu najmu pomieszczeń warsztatowych wynosi [...] zł miesięcznie, córka Monika otrzymuje rentę socjalną w wysokości [...] zł oraz zasiłek pielęgnacyjny co łącznie daje kwotę [...] zł miesięcznie. Wnioskodawcy sprecyzowali, że mają działkę o powierzchni [...] m-, na której znajduje się dom o powierzchni [...] m- oraz warsztat o powierzchni [...] m-. Ponownie oświadczyli, że działalność rolniczą w działach specjalnych prowadzą wspólnie na powierzchni [...] m-, nie zatrudniają żadnych pracowników. Dochód z tej działalności jest nierówny - po opłaceniu ubezpieczenia i składki zdrowotnej osiągają kwotę [...]zł - [...]zł miesięcznie. Wobec powyższego ich ogólny dochód miesięczny wynosi około [...] zł.

Wnioskodawcy podali, że młodsza córka uczęszcza do I klasy gimnazjum, zaś syn uczy się w trybie zaocznym do Technikum Uzupełniającego w [...]. Wnioskodawcy podali wysokość miesięcznych bieżących kosztów utrzymania - 120 zł za telefon, 50 zł za wodę, 110 zł za prąd, 200 zł za ogrzewanie, 200 zł za paliwo. Nie podali by mieli jakieś zaległości płatnicze.

Z przedłożonych zeznań podatkowych wnioskodawców wynika, że w 2006r. R.F. uzyskał dochód w wysokości [...] zł z tytułu najmu, a skarżąca uzyskała dochód w wysokości [...] zł z produkcji w działach specjalnych i [...] zł z najmu, co łącznie daje kwotę [...] zł (miesięcznie około [...] zł). Córka Monika uzyskała w 2006r. dochód w wysokości [...] zł ([...] zł miesięcznie), prócz tego otrzymuje miesięcznie [...] zł z tytułu świadczenia opiekuńczego z ZUS.

Strona 1/2