Wniosek w przedmiocie nakazu rozbiórki
Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu -Katarzyna Witkowicz-Grochowska po rozpoznaniu w dniu 27 września 2016r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi C. K. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] czerwca 2016r. Nr [...] w przedmiocie nakazu rozbiórki postanawia 1. zwolnić C. K. od obowiązku uiszczenia kosztów sądowych, 2. ustanowić dla C. K. adwokata, którego wyznaczy Okręgowa Rada Adwokacka. /-/ K. Witkowicz-Grochowska

Uzasadnienie

Skarżący C. K. w odpowiedzi na wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 500 zł wystąpił z wnioskiem o przyznanie prawa pomocy w całości.

Na formularzu PPF skarżący oświadczył, że nie ma "wydolności finansowej" i sam prowadzi swoje gospodarstwo domowe. Oświadczył, że ma dom o powierzchni [...] m² oraz pożyczki w kwocie około [...] zł. Skarżący podał, że uzyskuje emeryturę w wysokości [...] zł netto miesięcznie. Na rok wydaje [...] zł na leki, choruje, około [...] zł wydaje na utrzymanie mieszkania, [...] zł wynosi miesięczna rata pożyczki.

Skarżący wezwany w trybie art. 255 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2016r., poz. 718 ze zm., dalej "P.p.s.a.") do uzupełnienia swojego wniosku o prawo pomocy oświadczył, że ma 75 lat, jest schorowany, zażywa na stałe leki od kilku lat, nie stać go na wykupienie wszystkich leków. Wskazał, że miesięcznie uzyskuje dochody z tytułu emerytury w wysokości [...] zł i z wynajmu mieszkań w wysokości [...] zł, co łącznie daje [...] zł. miesięcznie. Następnie skarżący oszacował miesięcznie koszty swojego utrzymania: podatek od nieruchomość [...] zł, podatek od czynszów [...] zł, woda [...] zł, śmieci [...] zł, Tauron [...] zł, gaz [...] zł, rata pożyczki [...], cyfra + [...]zł, Enea [...] zł, komórka [...] zł, Twoja Telekomunikacja [...] zł, wyżywienie [...] zł, leki [...] zł, prasa i inne [...] zł, łącznie [...]zł.

Nadto skarżący oświadczył, że nigdy nie korzystał z pomocy ośrodka pomocy społecznej, nie posiada żadnych rachunków, ani kont bankowych, ma pożyczkę i kredyt bankowy, które zaciągnął na remont domu, zostało jeszcze 39 rat po [...] zł. Jest właścicielem posesji w B. o powierzchni [...] ha z 6 mieszkaniami, ale połowa stoi pustych, co jest przedmiotem sprawy. Ma samochód osobowy z 1998r., który jest "na postoju" z uwagi na zły stan techniczny.

Skarżący dołączył dokumentację źródłową w postaci przekazu pocztowego o wysokości emerytury, faktur za leki i media, decyzji o wysokości podatku od nieruchomości.

Na skutek kolejnego wezwania dotyczącego potwierdzenia uzyskiwanych wszystkich swoich dochodów skarżący przedłożył PI-37 za 2015r. i PIT-28 za 2015r. z których wynika, że uzyskał dochody tylko z tytułu emerytury w wysokości [...] zł oraz przychód z tytułu najmu w wysokości [...]zł. rocznie.

W świetle przepisu art. 246 §1 pkt 1 P.p.s.a. przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie całkowitym następuje, gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania. Oznacza to, że prawo pomocy ma charakter szczególny i wyjątkowy, a skorzystać z tego uprawnienia mogą jedynie osoby w rzeczywiście ciężkiej sytuacji finansowej, pozbawione majątku, stałego miesięcznego dochodu lub uzyskujące go w takiej wysokości, że nie są w stanie uiścić najmniejszej nawet należności sądowej (bezrobotni, emeryci, renciści, osoby samotnie wychowujące dzieci).

Z przedłożonego oświadczenia o stanie majątkowym, finansowym i dochodach oraz jego uzupełnienia wynika, że sytuacja wnioskodawcy pozwala na przyznanie prawa pomocy w niniejszej sprawie w całości. Wnioskodawca prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe i utrzymuje się ze świadczenia z ubezpieczenia społecznego oraz z czynszów z tytułu wynajmu w łącznej wysokości, która pozwala na pokrycie tylko koniecznych kosztów bieżącego utrzymania skarżącego. Wiek oraz stan zdrowia wnioskodawcy powoduje, że z tego tytułu ponosi zwiększone koszty utrzymania na leki i leczenie. Wnioskodawca wykorzystuje posiadany majątek nieruchomy i uzyskuje dodatkowe dochody, które wspierają jego budżet domowy. Dochody z obu tych źródeł pozawalają jedynie na poniesienie koniecznych kosztów koniecznego utrzymania skarżącego i po ich uiszczeniu nie pozostają wolne środki, które można by przeznaczyć na koszty niniejszego postępowania chociażby w części. W przedstawionych przez skarżącego okolicznościach, przyjąć należy, że wnioskodawca nie ma możliwości poczynienia oszczędności celem ich przeznaczenia na pokrycie kosztów sądowych niniejszego postępowania, chociażby w części.

Przedstawiona sytuacja finansowa wskazuje, że tym bardziej wnioskodawca nie ma możliwości wygospodarowania środków na pokrycie wolnorynkowego wynagrodzenia profesjonalnego pełnomocnika z wyboru. Należało, zatem uwzględnić wniosek o prawo pomocy i w tym zakresie i ustanowić adwokata.

Podkreślić należy, że zgodnie z treścią art. 249 P.p.s.a. przyznanie prawa pomocy może być cofnięte w całości lub w części, jeżeli okaże się, że okoliczności, na podstawie których je przyznano, nie istniały lub przestały istnieć.

Na podstawie art. 258 §1 i 2 pkt 7 i art. 246 §1 pkt 1 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono, jak w postanowieniu.

/-/K. Witkowicz-Grochowska

Strona 1/1