Wniosek w przedmiocie warunków zabudowy
Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu - Katarzyna Witkowicz-Grochowska po rozpoznaniu w dniu 07 stycznia 2016r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi E. D. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] września 2015r. Nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy postanawia zwolnić E. D. od obowiązku uiszczenia kosztów sądowych. /-/ K. Witkowicz-Grochowska

Inne orzeczenia o symbolu:
6153 Warunki zabudowy  terenu
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie

Skarżąca E. D. wniosła o przyznanie prawa pomocy w części poprzez zwolnienie od kosztów sądowych. W uzasadnieniu wniosku podała, że prowadzi gospodarstwo domowe z mężem, który posiada I grupę inwalidzką. Oświadczyła, że posiada mieszkanie o powierzchni [...] m². Skarżąca otrzymuje wynagrodzenie za pracę w wysokości [...]zł netto miesięcznie, a jej mąż rentę inwalidzką wraz z dodatkiem pielęgnacyjnym w łącznej wysokości [...]zł netto miesięcznie. Skarżąca wyszczególniła koszty utrzymania mieszkania - [...]0 zł miesięcznie, woda - [...] zł miesięcznie, prąd - [...] zł miesięcznie, opał [...]zł rocznie, Internet [...] zł miesięcznie, leki - [...] zł miesięcznie, rehabilitacja [...] zł miesięcznie, śmieci - [...] zł miesięcznie, podatek od nieruchomości [...] zł.

Z uwagi na fakt, że wniosek o prawo pomocy na urzędowym formularzu był niepełny, co do sytuacji finansowej, skarżąca została wezwana, w oparciu o przepis art. 255 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012r., poz. 270 ze zm., dalej "p.p.s.a.") do osobistego uzupełniania wniosku poprzez przedłożenie dodatkowych oświadczeń i dokumentów źródłowych.

W odpowiedzi skarżąca podała, że renta i zasiłek opiekuńczy stanowią jedyny dochód jej męża, w czerwca 2015r. otrzymał on jednorazowy zasiłek celowy w wysokości [...] zł. Wynagrodzenie skarżącej wynosi średnio [...] zł. Dzieci nie pozostają we wspólnych gospodarstwie domowym ze skarżącą. Jedynym obrotem na rachunku bankowym jest wpływ jej wynagrodzenia, dodatkowych dochodów nie posiada, mąż skarżącej nie posiada rachunku bankowego, korzysta z pośrednictwa Poczty Polskiej. Skarżąca nie posiada żadnych zajęć komorniczych. Nie posiadają samochodu, oszczędności ani lokat bankowych. Koszty utrzymania rodziny nie zmieniły się od czasu wypełnienia wniosku o prawo pomocy na formularzu.

Skarżąca przedłożyła:

- zaświadczenie ze SKOK o liczbie 2 pożyczek, z całkowitym saldem w wysokości [...] zł,

- kartę informacyjną leczenia szpitalnego i orzeczenie o niepełnosprawności,

- PIT-40 za 2014r. skarżącej i męża, z którego wynika dochód w wysokości [...]zł i [...]zł,

- decyzję o przyznaniu specjalnego zasiłku celowego na pokrycie kosztów leczenia w wysokości [...] zł w miesiącu czerwcu 2015r.

Regulacja dotycząca prawa pomocy, zawarta w treści art. 246 §1 pkt 2 p.p.s.a., zgodnie z którą przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie częściowym następuje, gdy wykaże że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku w koniecznych kosztach bieżącego utrzymania skarżącej i rodziny, stanowi odstępstwo od zasady ustanowionej w art. 199 p.p.s.a. Strony ponoszą bowiem koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Dlatego podkreślić należy, że instytucja prawa pomocy ma służyć przede wszystkim osobom, które nie mają możliwości zgromadzenia środków na opłacenie kosztów sądowych związanych z obroną swoich praw przed sądem lub następuje to kosztem własnego utrzymania. A zatem przytoczone we wnioskach okoliczności, jak i przedstawione przez skarżącą dokumenty powinny uzasadniać wyjątkowe traktowanie, o jakim mowa w art. 246 §1 pkt 2 p.p.s.a. Wnioskodawczyni winna, więc wykazać w sposób niebudzący wątpliwości, że zdobycie środków niezbędnych na pokrycie pełnych kosztów sądowych niniejszego postępowania, jest obiektywnie niemożliwe.

W świetle powyższego, oświadczenie majątkowe przedstawione przez skarżącą zawarte w treści formularza o prawo pomocy oraz jego uzupełnieniu pozwala na stwierdzenie, że skarżąca nie dysponuje wolnymi środkami na poniesienie kosztów sądowych w niniejszej sprawie. Z przedłożonych oświadczeń wynika, że skarżąca pracuje na umowę o pracę i opiekuje się niepełnosprawnym mężem. Dochody, jakie uzyskują przeznaczają na pokrycie wszystkich kosztów wspólnego gospodarstwa domowego. Dodatkowo ponoszą zwiększone wydatki z uwagi na leczenie, opiekę i rehabilitację męża skarżącej. Uiszczają raty od zaciągniętych pożyczek bankowych.

W tej sytuacji przyjąć należy, że wszystkie przychody jakie uzyskuje skarżąca wraz z mężem przeznaczane są na pokrycie kosztów koniecznego bieżącego utrzymania rodziny. Nie dysponują wolnymi środkami, które można by przeznaczyć na pokrycie kosztów sądowych niniejszego postępowania, chociażby w części. Wpis od skargi wynosi bowiem 500 zł.

W tym stanie rzeczy, zwolnić należało skarżącą od obowiązku uiszczenia kosztów sądowych niniejszego postępowania w całości.

Na podstawie art. 258 §1 i 2 pkt 7 w zw. z art. 246 §1 pkt 2 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono, jak w postanowieniu.

/-/ K. Witkowicz-Grochowska

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6153 Warunki zabudowy  terenu
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze