Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie pełnomocnika w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie w przedmiocie rozpatrzenia skargi na czynności burmistrza
Sentencja

Starszy referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Opolu Violetta Radecka po rozpoznaniu w dniu 17 sierpnia 2017 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku J. M. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie pełnomocnika w sprawie ze skargi J. M. i M. M reprezentowanego przez kuratora J. M. na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie z dnia 11 maja 2016 r., Nr [...] w przedmiocie rozpatrzenia skargi na czynności burmistrza postanawia: 1) zwolnić skarżącą J. M. od kosztów sądowych, 2) ustanowić J. M. adwokata.

Uzasadnienie strona 1/2

Postanowieniem z dnia 26 maja 2017 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu odrzucił skargę J. M. i M. M. reprezentowanego przez kuratora J. M. na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie z dnia 11 maja 2016 r., Nr [...]. Uzasadniając rozstrzygnięcie Sąd wskazał, że przedmiot wniesionej skargi nie należy do właściwości sądów administracyjnych.

Następnie, J. M. zwróciła się o przyznanie prawa pomocy przez zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie pełnomocnika z urzędu (por. k: 50-51 akt sądowych). Uzasadniając żądanie wnioskodawczyni podała, że prowadzi samodzielnie gospodarstwo domowe, mieszka w mieszkaniu socjalnym o powierzchni [...] m² oraz utrzymuje się ze specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku okresowego w łącznej wysokości 577 zł miesięcznie. Jej stałe wydatki, to: opłaty czynszowe, opłaty za wywóz nieczystości i odpadów komunalnych, koszty zużycia energii elektrycznej, zakup artykułów spożywczych i środków czystości, a także środków higieny osobistej, odzieży i bielizny. Oświadczyła także, że na dzień składania wniosku zalega z opłatami czynszowymi na kwotę 200 zł i za energię elektryczną na kwotę 120 zł; nie wykazała ponadto żadnych dodatkowych źródeł dochodu, ani składników majątkowych, będących w jej posiadaniu.

Na skutek zarządzenia z dnia 13 czerwca 2017 r., wezwano J. M. - do rąk jej pełnomocnika - T. R., do wyjaśnienia czy złożony na formularzu PPF wniosek o prawo pomocy dotyczy jej osobiście, czy też strony, która reprezentuje, tj. M. M.

W odpowiedzi na powyższe wezwanie, skarżąca J. M. oświadczyła, że sprawa ma związek z jej osobą jako kuratorem, której Gmina Nysa notorycznie utrudnia wykonywanie czynności prawnych.

Działając na podstawie art. 258 § 2 pkt 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 ze zm.) - zwanej dalej w skrócie: "P.p.s.a." zważono, co następuje:

Stosownie do art. 245 P.p.s.a., prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego, a także w zakresie częściowym, obejmującym m.in. tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Strona może ubiegać się o przyznanie prawa pomocy po spełnieniu określonych przesłanek warunkujących przyznanie jej tego prawa.

Przedmiotem niniejszego postępowania jest wniosek J. M. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym. Należało więc ocenić, czy wnioskodawczyni spełnia przesłankę materialną przyznania pomocy w tym zakresie, wynikającą z art. 246 § 1 pkt 1 P.p.s.a., tzn. czy nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania. Zauważyć przy tym należy, że przy rozpoznawaniu wniosku o przyznanie prawa pomocy, sąd (referendarz sądowy) dokonuje oceny sytuacji materialnej wnioskującego na podstawie zebranego materiału dowodowego, a w szczególności na podstawie złożonych przez niego oświadczeń, w urzędowym formularzu wniosku. Wniosek ten bowiem, powinien zawierać oświadczenie strony obejmujące dokładne dane o stanie majątkowym i dochodach, a jeżeli wniosek składa osoba fizyczna, ponadto dokładne dane o stanie rodzinnym (art. 252 § 1 P.p.s.a.).

Strona 1/2