Wniosek w przedmiocie opróżnienia lokalu mieszkalnego
Sentencja

Referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Olsztynie Agnieszka Bińczyk po rozpoznaniu w dniu 21 stycznia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku M. M., S. M. i K. Z. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi M. M. oraz S. M. i K. Z., reprezentowanych przez przedstawiciela ustawowego M. M. na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia "[...]" Nr "[...]" w przedmiocie opróżnienia lokalu mieszkalnego postanawia przyznać skarżącym - M. M. oraz S. M. i K. Z., reprezentowanym przez przedstawiciela ustawowego M. M., prawo pomocy w zakresie częściowym, obejmujące zwolnienie od kosztów sądowych.

Uzasadnienie

W związku z doręczeniem M. M. odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia solidarnie wpisu od skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia "[...]", Nr "[...]", M. M., występująca w niniejszej sprawie jako skarżąca i jako przedstawiciel ustawowy skarżących - S. M. i K. Z., złożyła wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych. W jego uzasadnieniu podniosła, iż jest matką samotnie wychowującą dwójkę wskazanych wyżej małoletnich dzieci. Na dochód rodziny w łącznej kwocie "[...]", składają się wynagrodzenie za pracę skarżącej, alimenty dzieci i zasiłki rodzinne, co wynika również z rubryki nr 10 formularza wniosku. Miesięczne opłaty za czynsz, gaz, prąd i wodę wynoszą "[...]", ponieważ zajmowane mieszkanie (którego dotyczy zaskarżona decyzja) ogrzewane jest olejem opałowym, który jest bardzo drogi. "[...]". Zgodnie z oświadczeniem o stanie rodzinnym, majątku i dochodach, 3-osobowa rodzina nie posiada żadnych nieruchomości, środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych.

Wskazać należy, iż zgodnie z art. 246 § 1 pkt 2 w związku z art. 245 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwolnienie od kosztów sądowych, czyli przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym, następuje jeśli osoba fizyczna wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

W niniejszej sprawie spełniona została przesłanka uzasadniająca zwolnienie skarżących od kosztów sądowych w całości. Zauważyć należy, iż po pokryciu wydatków mieszkaniowych 3-osobowej rodzinie pozostaje zaledwie "[...]" na wyżywienie, środki czystości, odzież i inne niezbędne wydatki. Mając na uwadze wysokość tych środków, stwierdzić natomiast należy, że skarżący nie są w stanie z nich zabezpieczyć środków na utrzymanie konieczne rodziny i jednocześnie poczynić oszczędności, z których możliwe byłoby pokrycie kosztów postępowania w niniejszej sprawie, tym bardziej, że utrzymanie i kształcenie dzieci wymaga co do zasady zwiększonych nakładów finansowych. Tym samym, stwierdzić należy, że skarżący wykazali, iż nie są w stanie ponieść kosztów sądowych bez uszczerbku koniecznego dla siebie utrzymania.

W świetle powyższego, na podstawie art. 258 § 2 pkt 7 w związku z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w sentencji.

Strona 1/1