Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Kazimierz Bandarzewski (spr.) Sędziowie: WSA Krystyna Daniel WSA Piotr Głowacki Protokolant: Małgorzata Piwowar po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 października 2008 r. sprawy ze skargi E. L. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości postanawia: zawiesić postępowanie sądowe.

Uzasadnienie strona 1/2

Dnia [...] 2006 r. R.M. i E.Ł. sprzedały Gminie K. udziały wynoszące po [...] części w nieruchomości położonej w K. stanowiącej działkę nr [...] o powierzchni [...] ha.

Działka ta na mocy uchwały Rady Miasta K. z dnia [...] . Nr [...] ustalającej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "[...]" od dnia [...] września 2005 r. znajduje się w przeważającej części na obszarze oznaczonym jako teren dróg publicznych klasy głównej z tramwajem [...], a południowo-wschodni fragment tej działki znajduje się na obszarze usług nauki z terenami komercyjnymi [...]. W okresie od [...] 2003 r. do [...] 2005 r. działka ta nie podlegała ustaleniom żadnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Po wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tzw. renty planistycznej) i sporządzeniu operatu szacunkowego, Prezydent Miasta K. decyzją z dnia [...]. ustalił wobec E.Ł. jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej uchwaleniem planu miejscowego w wysokości [...]zł.

Wysokość renty planistycznej ustalono przy założeniu wzrostu wartości tejże nieruchomości związanej z uchwaleniem planu miejscowego wobec faktycznego sposobu wykorzystywania tej nieruchomości przed uchwaleniem planu.

Decyzję tą doręczono stronie w dniu [...].12.2007 r. i dnia [...]01.2008 r. strona ta wniosła od niej odwołanie.

Po rozpoznaniu odwołania Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K. decyzją z dnia [...] utrzymało zaskarżoną decyzję w mocy.

W uzasadnieniu tej decyzji podtrzymano stanowisko zajęte przez organ I-instancji wskazując, iż dla ustalenia wysokości renty planistycznej przyjęto wartość przedmiotowej nieruchomości po dacie wejścia w życie planu miejscowego w porównaniu z jej wartością przed uchwaleniem tego planu, którą ustalono przy uwzględnieniu faktycznego sposobu wykorzystywania nieruchomości.

Na tą decyzję skargę wniosła E.Ł. , reprezentowana przez adwokata R.S. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.

Sygn. akt II SA/Kr 766/08

W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K. wniosło o jej oddalenie w całości podtrzymując argumentację zawartą w zaskarżonej decyzji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

Skarżąca w dniu [...] lipca 2008 r. wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...]., doręczoną pełnomocnikowi skarżącej [...] czerwca 2008 r.

Właściwym rzeczowo do rozpoznania niniejszej skargi jest Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, który w ramach kontroli działalności administracji publicznej, przewidzianej w art. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej w skrócie P.p.s.a., uprawniony jest do badania, czy przy wydaniu zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji organu l instancji nie doszło do naruszenia przepisów prawa materialnego i przepisów postępowania, nie będąc przy tym związanym granicami skargi (art. 134 P.p.s.a.).

Strona 1/2