Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazu zaniechania dalszych robót budowlanych
Sentencja

Dnia 10 listopada 2017 roku Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim - Krzysztof Rogalski po rozpoznaniu w dniu 10 listopada 2017 roku na posiedzeniu niejawnym wniosku A.P. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie nakazu zaniechania dalszych robót budowlanych p o s t a n a w i a : 1. przyznać prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych, 2. ustanowić radcę prawnego.

Uzasadnienie strona 1/2

A.P. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. skargę na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] sierpnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie nakazu zaniechania dalszych robót budowlanych, polegających na rozbiórce budynku gospodarczego istniejącego uprzednio na działce nr [...] przy ul. [...].

Dnia 18 października 2017 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. wpłynął złożony na urzędowym formularzu PPF wniosek A.P. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia radcy prawnego.

W uzasadnieniu wniosku, a także we wcześniejszym piśmie z dnia [...] października 2017 r. skarżąca podała, iż nie pracuje zawodowo, gdyż opiekuje się niepełnosprawnym małżonkiem, ponadto ma na utrzymaniu dwoje małoletnich dzieci. Miesięczny dochód rodziny stanowi renta małżonka skarżącej, wypłacana w wysokości ok. 800 zł netto oraz zasiłek pielęgnacyjny w kwocie 153 zł, a także przyznany skarżącej z tytułu opieki nad mężem specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 520 zł. Ponadto dzieci skarżącej otrzymują świadczenie wychowawcze w kwocie 500 zł na osobę. Skarżąca określiła wydatki na utrzymanie mieszkania oraz stałe opłaty na kwotę ok. 500 zł miesięcznie. Skarżąca według własnego oświadczenia nie uzyskuje dochodów z innych źródeł. Jej rodzina zamieszkuje w domu stanowiącym spadek po rodzicach, a obecnie przedmiot współwłasności. Nie posiada innych nieruchomości, samochodu, oszczędności, papierów wartościowych ani innych przedmiotów wartościowych.

Do wniosku PPF skarżąca załączyła kopie decyzji o przyznaniu wyżej wymienionych świadczeń, wezwania do uregulowania należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dowody uiszczenia opłat za gaz, energię elektryczną, wodę i ścieki, rachunek z apteki, a także dowody spłaty zobowiązania cywilnoprawnego, zaciągniętego w komercyjnej instytucji pożyczkowej.

Wniosek skarżącej o przyznanie prawa pomocy zasługiwał na uwzględnienie.

Stosownie do treści art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 ze zm.), dalej w skrócie p.p.s.a., prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w toku postępowania.

Prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym (art. 245 § 1 p.p.s.a.). Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego (art. 245 § 2 p.p.s.a.). Z kolei prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego (art. 245 § 3 p.p.s.a.). W myśl art. 246 § 1 pkt 1 p.p.s.a. prawo pomocy w zakresie całkowitym przysługuje osobie fizycznej wówczas, gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania. Natomiast w myśl art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a. prawo pomocy w zakresie częściowym przysługuje osobie fizycznej wówczas, gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Strona 1/2