Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Bielsku - Białej w przedmiocie warunków zabudowy tereny w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych.
Sentencja

Starszy referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach Łukasz Strzępek po rozpoznaniu w dniu 21 września 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku - Białej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy tereny w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych. postanawia: zwolnić skarżącego od kosztów sądowych

Inne orzeczenia o symbolu:
6153 Warunki zabudowy  terenu
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie

Na druku urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy skarżący zwrócił się o zwolnienie od kosztów sądowych w całości. W druku podał, że w gospodarstwie domowym pozostaje wraz z matką, a w skład jego majątku wchodzi gospodarstwo rolne, składające się z budynku mieszkalnego o pow. 116 m2. Oraz gruntu rolnego o pow. 1,25 ha (odłogowanego). Wnioskodawca zaznaczył, że jego matka jest posiadaczem domu o nieuregulowanym stanie prawnym, a wspomniane gospodarstwo obciążone jest hipoteką. Źródłem utrzymania się rodziny wnioskodawcy jest zasiłek specjalny w kwocie 520 zł przyznany z tytułu opieki nad matką oraz emerytura matki skarżącego w wysokości 1050 zł.

Pomimo wezwania referendarza sądowego wnioskodawca nie nadesłał ani dokumentów obrazujących stałe, miesięczne wydatki ani też nie udokumentował dochodu matki jak również istnienia obciążenia hipotecznego, natomiast nadesłał decyzję przyznającą mu zasiłek opiekuńczy do dnia [...]r. oraz dwa zawiadomienia o wszczęciu egzekucji na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej [...].

Rozpoznając wniosek zważono, co następuje:

Stosownie do art. 243 §1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 1302 ze zm.) - zwanej dalej P.p.s.a., stronie na jej wniosek może być przyznane prawo pomocy. Zgodnie zaś z art. 245 §1 przywołanej regulacji, prawo pomocy może zostać udzielone w zakresie całkowitym lub częściowym.

Przyznanie prawa pomocy w postaci zwolnienia od kosztów sądowych może nastąpić wobec osoby fizycznej, która wykaże że nie jest w stanie ponieść kosztów postępowania sądowego bez uszczerbku w utrzymaniu swoim i swojej rodziny - art. 246 § 1 pkt 2 P.p.s.a.

W realiach niniejszej sprawy pomimo iż skarżący nie nadesłał wszystkich dokumentów, o które został wezwany, to jednak zgromadzony materiał dowodowy pozwala na stwierdzenie, że jego wniosek zasługiwał na uwzględnienie.

Na powyższym zaważył przede wszystkim fakt, iż wnioskodawca sprawuje opiekę nad swoją matką, a wobec tego jego możliwości zarobkowe są niemal zerowe. Co prawda skarżący nie udokumentował wysokości swoich stałych, miesięcznych wydatków, nie mnie jednak, biorąc pod uwagę łączny dochód strony i jego matki uznać przyjdzie, że znajdują one poczesne miejsce w ich budżecie domowym. Z faktu otrzymania świadczenia opiekuńczego wnioskować można, że stan zdrowia matki skarżącego jest na tyle poważny, iż wymaga stałej opieki syna (skarżącego).

Wobec powyższego, działając na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a. w związku z art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 tej ustawy postanowiono jak w sentencji orzeczenia.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6153 Warunki zabudowy  terenu
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze