Sprawa ze skargi na postanowienie (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w G. w przedmiocie zawieszenia postępowania egzekucyjnego na skutek wniosku skarżących ~
Tezy

Czynności egzekucyjne lub postępowanie egzekucyjne prowadzone przez nadzorowany organ mogą wstrzymać organy sprawujące nadzór nad organem egzekucyjnym /art. 23 par. 6 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - Dz.U. 1991 nr 36 poz. 161 ze zm./.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Krzysztofa i Urszuli C. na postanowienie (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w G. z dnia 24 kwietnia 2003 r. (...) w przedmiocie zawieszenia postępowania egzekucyjnego na skutek wniosku skarżących z dnia 18 czerwca 2003 r.

postanawia: oddalić wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia.

Uzasadnienie

Zaskarżonym postanowieniem (...) Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w G. utrzymał w mocy postanowienie Prezydenta Miasta G. (...) z dnia 21 września 2001 r. odmawiające zawieszenia postępowania egzekucyjnego wdrożonego tytułem wykonawczym przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta G. z dnia 21 lutego 2001 r.

Pismem z dnia 18 czerwca 2003 r. Krzysztof i Urszula C. wnieśli o "zawieszenie postępowania egzekucyjnego przynajmniej do czasu rozpatrzenia (...) skargi".

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

przedmiotem postępowania sądowoadministracyjnego w niniejszej sprawie jest kontrola legalności postanowienia o odmowie zawieszenia postępowania egzekucyjnego /art. 21 w zw. z art. 16 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o NSA - Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./.

Ponieważ Sąd nie jest organem egzekucyjnym i nie ma kompetencji do zawieszania postępowania egzekucyjnego wniosek skarżących został rozpatrzony pod kątem możliwości wstrzymania wykonania zaskarżonego postanowienia, gdyż taką możliwość ustanawia art. 40 ustawy o NSA.

Przepis ten stanowi, że Sąd może na wniosek strony lub z urzędu wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania zaskarżonego aktu lub czynności, zwłaszcza jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia skarżącemu znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Wstrzymanie wykonania postanowienia o odmowie zawieszenia postępowania egzekucyjnego nie prowadzi automatycznie do zawieszenia tego postępowania, ku czemu zmierzają we wniosku skarżący.

Zatem Sąd, z braku przesłanek, o jakich mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o NSA oddalił wniosek.

Informacyjnie należy podać, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach, czynności egzekucyjne lub postępowanie egzekucyjne prowadzone przez nadzorowany organ mogą wstrzymać organy sprawujące nadzór nad organem egzekucyjnym /art. 23 par. 6 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - Dz.U. 1991 nr 36 poz. 161 ze zm./.

Strona 1/1