Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Mariola Jaroszewska po rozpoznaniu w dniu 5 maja 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. L. i M. L. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 9 lutego 2015 r. nr [...] w przedmiocie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości postanawia wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie

W skardze na opisaną decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego utrzymującą w mocy decyzję Burmistrza z dnia 12 czerwca 2014 r. ustalającą opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 8.820 zł skarżący M. i M. L. zawarli wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.

Jak wynika z uzasadnienia tego wniosku skarżący wskazują, że wydano wobec nich łącznie 7 decyzji wymierzających rentę planistyczną, ogółem na kwotę 62.070 zł. Stanowi to kwotę znacznie przekraczającą możliwości finansowe wnioskodawców, a wskutek ewentualnego przymusowego ściągnięcia należności powstałoby ryzyko wyrządzenia znacznej szkody w majątku skarżących.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Zgodnie z przepisem art. 61 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.), wniesienie skargi do sądu administracyjnego nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności. Natomiast po przekazaniu sądowi skargi sąd może, na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania zaskarżonego aktu w całości lub części, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Jak wynika z treści tych przepisów jedynymi przesłankami uzasadniającymi wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu są: zaistnienie niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody (rozumianej jako uszczerbek w majątku skarżącej strony) lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, przy czym skutki te mają charakter prawny a nie faktyczny.

Zdaniem sądu wykonanie zaskarżonej decyzji oraz szeregu dalszych decyzji zawisłych w pozostałych sprawach ze skarg małżonków L. na decyzje SKO z tej samej daty i dotyczące wymiaru renty planistycznej niewątpliwie może narazić skarżących na szkodę znacznych rozmiarów. Stwierdzenie zaistnienia choćby jednej z przesłanek wstrzymania wykonania zaskarżonego postanowienia jest wystarczające dla uwzględnienia przedmiotowego wniosku strony skarżącej.

Mając powyższe na względzie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku na podstawie art. 61 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wstrzymał wykonanie zaskarżonej decyzji.

Strona 1/1