Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w przedmiocie przywrócenia terminu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Olsztynie , nr [...] w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Grzegorz Czerwiński po rozpoznaniu w dniu 27 września 2016 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia E. Sp. z o.o. z siedzibą w R. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 24 czerwca 2016 r., sygn. akt II SA/Ol 776/16 w przedmiocie przywrócenia terminu w sprawie ze skargi E. Sp. z o.o. z siedzibą w R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie z dnia [...] czerwca 2015 r., nr [...] w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia postanawia: oddalić zażalenie

Inne orzeczenia o symbolu:
6139 Inne o symbolu podstawowym 613
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/5

Postanowieniem z dnia 24 czerwca 2016 r., sygn. akt II SA/Ol 776/16 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie odmówił przywrócenia terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi oraz odrzucił wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi E. Sp. z o.o. z siedzibą w R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie z dnia [...] czerwca 2015 r., nr [...] w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia.

W uzasadnieniu Sąd mając na uwadze treść art. 86 § 1 i art. 87 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 718, dalej jako; P.p.s.a. ) wskazał, że przywrócenie terminu do dokonania czynności sądowej uzależnione jest od dwóch przesłanek, po pierwsze: od zachowania stosownego terminu do złożenia wniosku, po drugie: od uprawdopodobnienia przez wnoszącego wniosek braku winy po jego stronie w uchybieniu terminu.

Sąd uznał, że E. Sp. z o.o. z siedzibą w R. (dalej jako skarżąca lub Spółka) uchybiła terminowi do wniesienia skargi, gdyż zaskarżona decyzja z dnia [...] czerwca 2015 r. podlegała obwieszczeniu w okresie od 12 do 26 czerwca 2015 r. (stosownie do art. 49 k.p.a. w zw. z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko tj. poprzez wywieszenie jej w siedzibie organu). Termin do wniesienia skargi upłynął zatem w dniu 27 lipca 2015 r. Zaznaczył, że Spółka uchybiła również siedmiodniowemu terminowi do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi, który należy liczyć w rozpatrywanym przypadku od dnia 22 kwietnia 2016r., kiedy to Spółka miała możliwość zapoznać się z treścią decyzji. Zdaniem Sądu, w takim układzie wniosek powinien zostać zgłoszony wraz ze skargą najpóźniej w dniu 29 kwietnia 2016 r. Sąd stwierdził, że przed tym terminem, tj. w dniu 28 kwietnia 2016 r. Spółka wywiodła skargę wraz z przedmiotowym wnioskiem jednak nieskutecznie, gdyż mimo wyraźnego pouczenia zawartego w zaskarżonej decyzji o trybie wniesienia skargi za pośrednictwem organu, Spółka nadała skargę za pośrednictwem operatora pocztowego bezpośrednio do Sądu. W takiej sytuacji za datę wniesienia skargi i wniosku o przywrócenie terminu do jej wniesienia można było uznać dopiero dzień, w którym Sąd przekazał pismo Spółki według właściwości Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Olsztynie, które wydało zaskarżoną decyzję - tj. 6 maja 2016 r.

Sąd wskazał, że dla oceny zachowania terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi nie można przyjąć daty wniesienia skargi wraz z wnioskami bezpośrednio do sądu, bowiem na tym etapie postępowania niedopuszczalne jest zastosowanie trybu przewidzianego w art. 65 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 23), zgodnie z którym podanie wniesione do organu niewłaściwego przed upływem przepisanego terminu uważa się za wniesione z zachowaniem terminu.

Strona 1/5
Inne orzeczenia o symbolu:
6139 Inne o symbolu podstawowym 613
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze