Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA Małgorzata Dałkowska-Szary po rozpoznaniu w dniu 1 października 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia R. H. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 27 lipca 2015 r., sygn. akt IV SA/Gl 733/14 odmawiające przyznania prawa pomocy w sprawie ze skargi R. H. na decyzję Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach z dnia [...] lipca 2014 r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej postanawia: oddalić zażalenie.

Inne orzeczenia o symbolu:
6200 Choroby zawodowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Sanitarny
Uzasadnienie strona 1/3

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wyrokiem z dnia 10 kwietnia 2015r. sygn. akt IV SA/Gl 733/14 oddalił skargę R.H. na decyzję Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach z dnia [...] lipca 2014 r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej.

W dniu 15 czerwca 2015 r. do Sądu wpłynął wniosek R. H. o przyznanie prawa pomocy na urzędowym formularzu "PPF", w którym skarżący zażądał zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata. Skarżący podniósł, że ponosi miesięcznie wydatki w wysokości 200 zł na zakup lekarstw, 400 zł z tytułu czynszu, po 120 zł za prąd i gaz oraz 70 zł za telewizję i 30 zł za telefon. Pozostałe środki pieniężne przeznacza na wyżywienie. Jednocześnie podniósł, że jest właścicielem mieszkania o powierzchni [...]m2 oraz garażu murowanego o powierzchni [...] m2. Jedynym źródłem dochodu jest świadczenie rentowe w kwocie [...] zł brutto.

Wezwaniem z dnia 9 lipca 2015 r. Sąd zobowiązał wnioskującego do uzupełnienia danych zawartych we wniosku o przyznanie prawa pomocy, poprzez nadesłanie aktualnego zaświadczenia wymieniającego wszystkie osoby zameldowane pod wskazanym adresem we wniosku, udokumentowanie dokonywanych wydatków, w tym z tytułu utrzymania mieszkania poprzez nadesłanie stosownych faktur VAT, paragonów, dowodów wpłat itp, dochodu uzyskiwanego przez skarżącego z tytułu renty oraz dochodu pozostałych osób będących z nim w gospodarstwie domowym, udokumentowanie deklarowanego zadłużenia oraz dokonywanych spłat z tego tytułu oraz przedłożenie wyciągów i wykazów ze wszystkich rachunków bankowych posiadanych przez skarżącego i pozostałe osoby zamieszkałe w gospodarstwie domowym.

W odpowiedzi z dnia 17 lipca 2015 r. R. H. podniósł, że zamieszkuje razem z żoną oraz teściową. Zadeklarował, że wspomaga dzieci oraz wnuki. Dodał, że jego źródłem dochodu jest również świadczenie z tytułu renty wyrównawczej w kwocie 440 zł oraz posiada samochód marki [...] o wartości 20.000 zł. Zdaniem skarżącego jego żona oraz teściowa prowadzą od czerwca 2015 r. odrębne gospodarstwo domowe. Żona sprawuje opiekę nad matką i otrzymuje specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie [...] zł, który jest przelewany na wspólny rachunek bankowy. Teściowa skarżącego uzyskuje świadczenie emerytalne w kwocie [...] zł, które za jej zgodą było wydawane na zakup lekarstw itp. Wnioskodawca wymienił szereg urządzeń w mieszkaniu wymagających wymiany oraz wskazał na konieczność zakupu lekarstw. Zaznaczył, że ze świadczeń rentowych "opłaca wszystko, aby nie było zadłużenia", w tym lokal użytkowy córce, która zlikwidowała działalność gospodarczą. Do pisma skarżący dołączył: pokwitowanie wpłaty kwoty 59,25 zł z tytułu użytkowania wieczystego garażu, decyzje w sprawie podatku od nieruchomości za 2015 r. wystawione dla skarżącego i jego żony w kwocie łącznie 205 zł, rachunek za gaz za dwa miesiące w kwocie 114 zł, rachunki: za energię elektryczną (wystawiony na żonę skarżącego) za dwa miesiące w kwocie 139 zł, telewizję kablową w kwocie 69 zł, ubezpieczenie żony w kwocie 162 zł (bez wskazania okresu). Nadesłał faktury za leki z maja 2015 r. w kwocie 89 zł, marca w kwocie 71 zł oraz dowód spłaty raty kredytu w kwocie 204 zł miesięcznie. Jednocześnie udokumentował wysokość własnego świadczenia rentowego w kwocie [...] zł netto oraz świadczenia rentowego matki w kwocie [...] zł netto. Ponadto nadesłał wyciąg z własnego rachunku bankowego za czerwiec 2015 r. wykazujący saldo początkowe w wysokości [...] zł oraz końcowe [...] zł oraz informację o wysokości czynszu w kwocie [...] zł.

Strona 1/3
Inne orzeczenia o symbolu:
6200 Choroby zawodowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Sanitarny