Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. , znak: [...] w przedmiocie nakazania usunięcia odpadów
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Barbara Adamiak po rozpoznaniu w dniu 6 maja 2016 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia K. B. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 stycznia 2016 r., sygn. akt IV SA/Wa 3737/15 w sprawie ze skargi K. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] lipca 2014 r., znak: [...] w przedmiocie nakazania usunięcia odpadów postanawia uchylić zaskarżone postanowienie.

Inne orzeczenia o symbolu:
6135 Odpady
Inne orzeczenia z hasłem:
Odpady
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/3

Postanowieniem z dnia 28 stycznia 2016 r., sygn. akt IV SA/Wa 3737/15 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odmówił K. B. przywrócenia terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] lipca 2014 r., znak: [...] w przedmiocie nakazania usunięcia odpadów.

W uzasadnieniu postanowienia Sąd wskazał, że decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] lipca 2014 r. doręczono skarżącej w dniu 21 lipca 2014 r. Skarga została wniesiona bezpośrednio do Sądu, a następnie przekazana przez Sąd do organu w dniu 21 sierpnia 2014 r. Sąd prawomocnym postanowieniem z dnia 13 października 2014 r. sygn. akt IV Sa/Wa 1913/14 odrzucił skargę jako wniesioną z uchybieniem terminu.

Następnie Sąd podniósł, że w dniu 2 grudnia 2014 r. K. B. wniosła do Sądu, za pośrednictwem organu, skargę na decyzję z dnia [...] lipca 2014 r. wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. Postanowieniem z dnia 23 stycznia 2015 r., sygn. akt IV SA/Wa 2567/14 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. Postanowienie to zostało doręczone skarżącej w dniu 2 lutego 2015 r. Postanowieniem z dnia 19 maja 2015 r. sygn. akt II OZ 442/15 Naczelny Sąd Administracyjny oddalił zażalenie K. B. na postanowienie z dnia 23 stycznia 2015 r. Pismem z dnia 5 lutego 2015 r. skarżąca wniosła do organu ponownie skargę na tę samą decyzję wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia skargi i wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. Postanowieniem z dnia 16 czerwca 2015 r. Sąd odrzucił skargę jako wniesioną po terminie. Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 28 października 2015 r. uchylił postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 czerwca 2015 r.

Odmawiając przywrócenia terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi, Wojewódzki Sąd Administracyjny wskazał, iż w niniejszej sprawie siedmiodniowy termin dla dokonania czynności, jaką jest złożenie wniosku o przywrócenie terminu został zachowany. Skarżąca o uchybieniu terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia skargi dowiedziała się z postanowienia WSA w Warszawie z dnia 23 stycznia 2015 r. odrzucającego wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. Postanowienie to zostało doręczone skarżącej 30 stycznia 2015 r., czyli skarżąca dowiedziała się o uchybieniu terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w dniu doręczenia jej postanowienia. W dniu 5 lutego 2015 r. skarżąca złożyła do SKO w W. skargę na przedmiotową decyzję wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia skargi i wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi.

Strona 1/3
Inne orzeczenia o symbolu:
6135 Odpady
Inne orzeczenia z hasłem:
Odpady
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze