Wniosek w przedmiocie wskazania właściwego organu w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Naczelnika Gminy L. z [...]1988 r. nr [...]
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Andrzej Gliniecki ( spr. ) Sędziowie Sędzia NSA Barbara Adamiak Sędzia del. WSA Arkadiusz Despot-Mładanowicz Protokolant Elżbieta Maik po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2009 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy z wniosku Wojewody W. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Wojewodą W. a Samorządowym Kolegium Odwoławczym w L. w przedmiocie wskazania właściwego organu w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Naczelnika Gminy L. z [...]1988 r. nr [...] postanawia: wskazać jako organ właściwy do rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności ostatecznej decyzji nr [...] Naczelnika Gminy L. z [...]1988 r. Wojewodę W.

Uzasadnienie strona 1/6

Pismem z [...] 2009 r. skierowanym do Naczelnego Sądu Administracyjnego Wojewoda W. wniósł o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego jaki zaistniał pomiędzy nim a Samorządowym Kolegium Odwoławczym w L. w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej Nr [...] Naczelnika Gminy L. z [...]1988 r., ustalającej na podstawie art. 274 § 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz.U. Nr 30, poz. 210) Rolniczą Spółdzielnię [...] jako nabywcę nieruchomości Skarbu Państwa w części dotyczącej nieruchomości położonej w obrębie wsi G. D. - działka nr[...], a stanowiącej tereny zabudowy mieszkaniowej, tj. pałac, w którym mieści się Szkoła Podstawowa wraz z mieszkaniami komunalnymi, teren boiska szkolnego oraz park pałacowy.

Powyższy wniosek Wójt Gminy L. skierował do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L., które postanowieniem z [...] 2004 r., wydanym na podstawie art. 65 § 1 k.p.a., przekazało sprawę Wojewodzie W. według właściwości. Swoje stanowisko o przekazaniu wniosku Wojewodzie Samorządowe Kolegium Odwoławcze uzasadniało tym, że w przedmiotowej sprawie decyzja została wydana przez Naczelnika Gminy L. i dotyczyła gruntów należących do Skarbu Państwa. Decyzja ta została wydana na podstawie art. 274 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 1982 r. Nr 30, poz. 210 ze zm.), który ustawą z dnia 20 stycznia 1990 r. o zmianie ustawy - Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 1990 r. Nr 6, poz. 37) został uchylony. Obecnie - zgodnie z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - organem I instancji właściwym w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa jest starosta. Organem wyższego stopnia zaś w stosunku do starosty wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej w sprawach dotyczących nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa jest Wojewoda.

Powierzając generalnie wymienionym organom samorządu terytorialnego - starostom - wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych dotyczących nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa ustawodawca nadzoru nad realizacja tych zadań nie powierzył samorządowym kolegiom odwoławczym, mimo iż zgodnie z art. 17 pkt 1 k.p.a. są one organami wyższego stopnia w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego.

Ustawodawca bowiem uznał, że mimo iż na szczeblu I instancji decyzje wydaje organ samorządowy - starosta - wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej w dziedzinie gospodarki nieruchomościami, to jednak odwołania od tych decyzji powinien rozpatrywać właściwy miejscowo wojewoda, a nie samorządowe kolegium odwoławcze. Wojewoda, któremu ustawa o gospodarce nieruchomościami powierzyła rozpatrywanie odwołań od decyzji starosty, jest w każdym przypadku, kiedy działa w postępowaniu administracyjnym jako organ odwoławczy, również organem wyższego stopnia w rozumieniu k.p.a.

Wskazanie w art. 9a ustawy o gospodarce nieruchomościami Wojewody jako organu odwoławczego w sprawach z zakresu gospodarki nieruchomościami należy traktować nie jako upoważnienie szczególne wyłącznie do załatwiania odwołań od decyzji starostów, ale jako uznanie go - wojewody - jako organu wyższego stopnia umocowanego do rozpatrywania odwołań, ale także i sprawowania przewidzianego prawem nadzoru nad realizacją przez organy samorządowe zadań z zakresu administracji rządowej, czyli umożliwienie wojewodzie podejmowania wszelkich działań w trybie przysługującym organowi wyższego stopnia, np. z art. 156 k.p.a. umożliwiających weryfikację decyzji organu niższego szczebla (post. NSA z 16 listopada 2000 r. sygn. akt I SA 1458/00).

Strona 1/6