Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Krakowie w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia
Sentencja

Dnia 12 marca 2013 roku Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA Jerzy Stelmasiak po rozpoznaniu w dniu 12 marca 2013 roku na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie od postanowienia zawartego w punkcie I. wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 13 listopada 2012 roku, sygn. akt II SA/Kr 1173/12 o odrzuceniu skargi Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie z dnia [...] czerwca 2012 roku znak [...] w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia postanawia: oddalić skargę kasacyjną

Inne orzeczenia o symbolu:
6139 Inne o symbolu podstawowym 613
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/3

Wyrokiem z dnia 13 listopada 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, po rozpoznaniu skarg Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot z siedzibą w Bystrej na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie z dnia [...] czerwca 2012 r. w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia, w punkcie I. odrzucił skargę Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, natomiast w punkcie II. oddalił skargę Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot z siedzibą w Bystrej.

W uzasadnieniu Sąd I instancji wskazał, że decyzją z dnia 10 lutego 2012 r. Burmistrz Andrychowa orzekł o odmowie wydania dla A. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie prowadzonej stacji narciarskiej o wyciąg krzesełkowy, system sztucznego zaśnieżania i oświetlenie.

Od powyższej decyzji odwołanie złożyła A.R.

Decyzją z dnia [...] czerwca 2012 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie uchyliło w całości decyzję organu I instancji i przekazało sprawę do ponownego rozpoznania organowi I instancji.

Na powyższą decyzję skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie złożył Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, a także Stowarzyszenie B.

Odrzucając skargę Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Sąd I instancji wskazał, że zgodnie z art. 76 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm. - dalej jako "ustawa środowiskowa"), w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez starostów, dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych lub organów wykonawczych gmin (a więc wójta, burmistrza, prezydenta), Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska kieruje wystąpienie, którego treścią może być w szczególności wniosek o stwierdzenie nieważności tej decyzji. W przypadku skierowania takiego wystąpienia, Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska przysługują prawa strony w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu przed sądem administracyjnym.

Sąd I instancji wskazał, że z akt sprawy wynika, że w tej sprawie Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska nie kierował żadnego wystąpienia do organów administracyjnych przed wniesieniem skargi. Tym samym nie przysługuje temu organowi prawo do wniesienia skargi.

Strona 1/3
Inne orzeczenia o symbolu:
6139 Inne o symbolu podstawowym 613
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze