Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi J. S., A. K., E. O., A. O. oraz A. O. na bezczynność Wójta Gminy D. w przedmiocie zwrotu części nadpłaty nienależnie uiszczonej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości oraz zwrotu odsetek od całości opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
Sentencja

Dnia 22 listopada 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Paweł Miładowski, , , po rozpoznaniu w dniu 22 listopada 2017 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej J. S., A. K., E. O., A. O. i A. O. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 24 lipca 2017 r., sygn. akt II SAB/Bd 60/17 o odrzuceniu skargi w sprawie ze skargi J. S., A. K., E. O., A. O. oraz A. O. na bezczynność Wójta Gminy D. w przedmiocie zwrotu części nadpłaty nienależnie uiszczonej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości oraz zwrotu odsetek od całości opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości postanawia: uchylić zaskarżone postanowienie i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Bydgoszczy.

Inne orzeczenia o symbolu:
6157 Opłaty związane ze wzrostem wartości nieruchomości
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wójt Gminy
Uzasadnienie strona 1/4

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 24 lipca 2017 r., sygn. akt II SAB/Bd 60/17, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy odrzucił skargę J. S., A. K., E. O., A. O. oraz A. O. na bezczynność Wójta Gminy D. w przedmiocie zwrotu części nadpłaty nienależnie uiszczonej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości oraz zwrotu odsetek od całości opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości. Stan faktyczny i prawny sprawy przedstawia się następująco.

Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy na bezczynność Wójta Gminy D. wnieśli: J. S., A. K., E. O., A. O. oraz A. O..

W skardze wskazano, że decyzją z dnia [...] grudnia 2006 r., nr [...], Wójt Gminy D. ustalił dla J. S., A. K., E. O. i M. O. jednorazową opłatę planistyczną z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwałą Rady Gminy D. z dnia 5 grudnia 2005 r., Nr XXII/258/2005. Na skutek uchwalenia planu nastąpiła zmiana przeznaczenia działek o nr: [...], co skutkowało wzrostem wartości nieruchomości na kwotę 496980 zł, w związku z czym opłatę planistyczną ustalono na 149094 zł.

Decyzją z dnia [...] maja 2006 r. Wójt Gminy D. potwierdził, że działki nr [...] przeszły z mocy prawa na rzecz gminy D., w związku z czym zawarta została ugoda, na mocy której wypłacono odszkodowanie w wysokości 80000 zł, które miało zostać zaliczone na poczet należności z tytułu opłaty planistycznej. Pozostała kwota w wysokości 69094 zł. została wpłacona na rachunek bankowy Gminy.

Decyzją z dnia [...] grudnia 2015 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w B. stwierdziło nieważność decyzji z dnia [...] grudnia 2006 r. Stronom w związku z powyższym zwrócona została kwota 69094 zł.

W związku z brakiem zwrotu pozostałej części uiszczonej opłaty planistycznej i brakiem ustosunkowania się do żądania zwrotu odsetek, skarżący pismem z dnia 17 lutego 2017 r. złożyli do SKO w B. ponaglenie, zakwalifikowane przez organ, jako zażalenie, o którym mowa w art. 37 § 2 K.p.a.

Zdaniem skarżących, sprawa zwrotu opłaty planistycznej jest sprawą administracyjną i znajdują w niej zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej.

Skarżący podnieśli, że wobec braku ich wniosku o zaliczenie nadpłaty w całości lub części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych, organ powinien dokonać zwrotu nadpłaty wraz z odsetkami. Wobec niedokonania zwrotu organ pozostaje w bezczynności.

Skarżący wskazali również, że zwrot części nadpłaty nastąpił z uchybieniem terminu wskazanego w art. 77 § 4 w zw. z art. 77 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej.

W odpowiedzi na skargę Wójt Gminy D. wniósł o jej oddalenie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 24 lipca 2017 r., sygn. akt II SAB/Bd 60/17, odrzucając skargę, wskazał, że przedmiotowa skarga nie mieści się we właściwości rzeczowej sądu administracyjnego określonej w art. 3 i 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.), zwanej dalej "p.p.s.a.". Sąd, powołując się na treść art. 3 § 1-3 p.p.s.a., stwierdził, że podstawową przesłanką dopuszczalności skargi jest wymóg, by zaskarżona forma działania administracji publicznej należała do kategorii takich aktów lub czynności, które są kontrolowane przez sądy administracyjne.

Strona 1/4
Inne orzeczenia o symbolu:
6157 Opłaty związane ze wzrostem wartości nieruchomości
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wójt Gminy