Zażalenie na postanowienie WSA w S. w sprawie ze skargi na decyzję SKO w S. , nr [...] w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Tadeusz Cysek po rozpoznaniu w dniu 10 listopada 2010 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia A. M. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w S. z dnia 30 sierpnia 2010 r., sygn. akt II SA/Sz 962/09 w zakresie odrzucenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi A. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] czerwca 2009 r., nr [...] w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia postanawia: uchylić zaskarżone postanowienie i oddalić wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi.

Inne orzeczenia o symbolu:
6033 Zajęcie pasa drogowego (zezwolenia, opłaty, kary z tym związane)
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/5

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 30 sierpnia 2010 r., sygn. akt II SA/Sz 962/09 Wojewódzki Sąd Administracyjny w S. odrzucił wniosek A. M. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] czerwca 2009 r. nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego.

Z akt sprawy wynika, że wcześniejszym postanowieniem z dnia 2 września 2009 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w S. odrzucił, jako wniesioną z uchybieniem terminu, skargę na ww. decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. W dniu 28 września 2009 r. skarżąca złożyła do sądu wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. Postanowieniem z dnia 16 października 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w S. odrzucił jako spóźniony wskazany wyżej wniosek. W dniu 30 czerwca 2010 r. Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 30 czerwca 2010 r., sygn. II GZ 129/10 oddalił zażalenie A. M. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 16 października 2009 r.

Postanowieniem z dnia 7 grudnia 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w S. orzekł o ustanowieniu na rzecz A. M. radcy prawnego w ramach prawa pomocy.

W dniu 1 lipca 2010 r., kolejny wyznaczony w celu reprezentowania skarżącej radca prawny (wcześniej, zgodnie z pismem z dnia 11 stycznia 2010 r. Okręgowa Izba Radców w S. w tym celu wyznaczyła radcę prawnego J. Z., skarżąca złożyła jednak uwzględniony wniosek o zmianę radcy prawnego, motywując go niemożnością porozumienia się z dotychczasowym pełnomocnikiem i utratą do niego zaufania) - radca prawny D. N., złożyła wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] czerwca 2009 r. Reprezentująca skarżącą radca prawny wskazała najpierw, iż wniosek o przywrócenie terminu do złożenia skargi A. M. złożyła w dniu 28 września 2009 r. We wniosku tym podała, że w okresie od dnia 14 lipca 2009 r. do dnia 16 sierpnia 2009 r. przebywała na zwolnieniu lekarskim. Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w S.e przekazała swojemu znajomemu, który faktycznie nadał skargę w urzędzie pocztowym w dniu 1 sierpnia 2009 r. Skarżąca jako strona działająca bez fachowego pełnomocnika nie mogła znać terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia skargi, jak również wynikających z tego konsekwencji w sytuacji braku pouczenia co do instytucji przywrócenia terminu do złożenia skargi przy doręczaniu postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w S. z dnia 2 września 2009 r. Spowodowało to, że skarżąca przedmiotowy wniosek złożyła w dniu 28 września 2009 r.

Strona 1/5
Inne orzeczenia o symbolu:
6033 Zajęcie pasa drogowego (zezwolenia, opłaty, kary z tym związane)
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze