Zażalenie na postanowienie WSA w Sz. w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Z. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Sz. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Andrzej Kuba po rozpoznaniu w dniu 27 kwietnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia R. P. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Sz. z dnia 25 lutego 2015 r., sygn. akt I SA/Sz 719/14 w zakresie odmowy przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi R. P. na decyzję Dyrektora Z. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Sz. z dnia [...] kwietnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania postanawia: oddalić zażalenie

Inne orzeczenia o symbolu:
6550
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Uzasadnienie strona 1/3

Postanowieniem z dnia 25 lutego 2015 r., sygn. akt I SA/Sz 719/14 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie odmówił R. P. przyznania prawa pomocy.

W uzasadnieniu Sąd I instancji wskazał, że skarżący [...], wnosząc skargę, złożył wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych. W uzasadnieniu podał, że jego sytuacja jest bardzo ciężka, pracuje jako rolnik, a dofinansowania (z ARiMR) w dużym stopniu pomagają mu w utrzymaniu gospodarstwa rolnego. Skarżący wskazał, że opłaty miesięczne wynoszą ok. [...] zł, a dodatkowo posiada bardzo dużo zobowiązań, których nie jest w stanie spłacić. W formularzu PPF skarżący nie wymienił żadnych osób, z którymi prowadziłby wspólne gospodarstwo domowe - pozostawiając pustą rubrykę, natomiast odnośnie majątku podał, że posiada dom o powierzchni 50 m2, nieruchomość rolną o powierzchni 29 ha i nie posiada oszczędności.

Na wezwanie Sądu I instancji skarżący nadesłał:

- wyciąg z rachunku bankowego zawierający historię operacji za okres od 22 września do 22 grudnia 2014 r.;

- wyciąg z rachunku bankowego zawierający historię operacji za okres od 22 września do 19 grudnia 2014 r.;

- zaświadczenie Wójta Gminy O. z dnia 14 stycznia 2015 r., że skarżący posiada na terenie gminy gospodarstwo rolne o powierzchni [...] ha fizycznych, w tym: [...] ha użytków rolnych, [...] ha przeliczeniowych ogółem, lasy 0.000 ha fizycznych;

- dowody zapłaty za energię elektryczną: w okresie od 7 sierpnia do 6 października 2014 r. na kwotę [...] zł.;

- faktury VAT za usługi telekomunikacyjne z dnia 18 sierpnia 2014 r. na kwotę brutto [...] zł;

- decyzję Wójta Gminy O. z dnia [...] lutego 2013 r. ustalającą skarżącemu zobowiązanie z tytuł podatku rolnego w wysokości [...] zł.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie, oddalając wniosek skarżącego na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270, dalej: p.p.s.a.) wskazał, że z przedłożonych przez niego dokumentów, nie sposób jest stwierdzić, z jakich środków finansowych skarżący ponosi koszty swojego utrzymania. Z jednej strony skarżący przedstawia, że jest w bardzo ciężkiej sytuacji finansowej, a jednocześnie z rachunków bankowych wynika, że obrót na tych rachunkach obejmuje znaczne kwoty od [...] zł, w tym regularny wpływ w kwocie [...] zł. Dalej, Sąd I instancji wskazywał, że należy mieć na uwadze również to, że skarżący na wezwanie Sądu I instancji nie wykazał wysokości ponoszonych miesięcznych wydatków na konieczne utrzymanie siebie, podając jedynie, że opłaty miesięczne wynoszą [...] zł, co również trudno jednoznacznie określić, gdyż skarżący przesłał jedynie dowody wpłat za energię elektryczną.

W ocenie Sądu I instancji, skarżący w sposób wiarygodny i przekonywujący nie wykazał, że nie jest w stanie ponieść kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie. Na podstawie przedstawionej przez skarżącego dokumentacji nie sposób w ocenie Sądu I instancji ocenić jego sytuacji majątkowej. Skarżący w tym zakresie zaniechał wykazania faktycznej sytuacji finansowej i majątkowej, co pozwoliłoby Sądowi I instancji na ocenę rzeczywistej sytuacji majątkowej.

Strona 1/3
Inne orzeczenia o symbolu:
6550
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa