Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie zawieszenia z urzędu postępowania administracyjnego
Sentencja

Referendarz Sądowy Dariusz Pirogowicz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 22 lipca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku Z.M. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi Z.M. na postanowienie Ministra Infrastruktury z dnia [...] marca 2009 r., nr [...] w przedmiocie zawieszenia z urzędu postępowania administracyjnego postanawia przyznać prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, którego wyznaczy Okręgowa Rada Adwokacka w W.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 2 czerwca 2009 r., uzupełnionym wnioskiem z dnia 13 lipca 2009 r. Z.M. wniósł o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie z jego skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury z dnia [...] marca 2009 r. nr [...].

Z uzasadniania wniosku oraz akt sprawy wynika, że skarżący prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z żoną oraz czwórką dzieci. Jest on osobą schorowaną (po dwóch operacjach onkologicznych), zaś jeden z jego synów jest dzieckiem specjalnej troski po przejściu zapalenia opon mózgowych. Skarżący podał przy tym, że syn jest całkowicie ubezwłasnowolniony wyrokiem Sądu w K. a on ma całkowity zakaz pracy. Jednocześnie wyjaśnił, iż ma przyznanego adwokata w sprawie [...] (sprawa spadkowa), która jest zawieszona od trzech lat. Źródłem utrzymania sześcioosobowej rodziny jest renta skarżącego oraz syna a także świadczenia rodzinne i opiekuńcze, w łącznej kwocie [...] złotych. Z zaświadczenia wystawionego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w C. z dnia 4 czerwca 2009 r. wynika, że w związku z trudną sytuację materialną i zdrowotną rodziny, spowodowaną wielodzietnością oraz długotrwałą choroba skarżącego i jego syna, korzysta on z pomocy tego Ośrodka w formie przyznawanych zasiłków celowych i pomocy w naturze.

W tym stanie rzeczy stwierdzono co następuje.

Zgodnie z art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.; dalej: p.p.s.a.) prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w jego toku. Stosowanie zaś do art. 245 § 1 - 3 powołanej ustawy prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie całkowitym - gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania (art. 246 § 1 p.p.s.a.).

W świetle wykazanych przez skarżącego okoliczności dotyczących jego sytuacji materialnej, rodzinnej i zdrowotnej uzasadniona jest ocena, że znajduje się on w sytuacji kwalifikującej do przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika. Sześcioosobowa rodzina skarżącego, w której dwie osoby są ciężko chore, uzyskująca łączny dochód na poziomie [...] złotych miesięcznie (a więc [...] złotych na osobę) oraz systematycznie korzystająca z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej z całą pewnością nie jest w stanie zabezpieczyć w ramach tych dochodów środków finansowych umożliwiających Z.M. opłacenia jakichkolwiek kosztów prowadzonego procesu, a więc zarówno kosztów sądowych (wpis w niniejszej sprawie wynosi 100 złotych) jak i kosztów ustanowienia w sprawie profesjonalnego pełnomocnika z wyboru. Oznacza to, że spełniona została, określona w art. 246 § 1 pkt 1 p.p.s.a., przesłanka uzasadniająca przyznanie skarżącemu prawa pomocy we wnioskowanym zakresie.

W tej sytuacji w oparciu o powołane wyżej przepisy oraz art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowiono jak w sentencji.

Strona 1/1