Sprawa ze skargi W. W. na Wójta Gminy O. w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 1423/06
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Małgorzata Boniecka - Płaczkowska po rozpoznaniu w dniu 9 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. W. na Wójta Gminy O. w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny w związku z niewykonaniem wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 lutego 2007 r. sygn. akt I SA/Wa 1423/06 postanawia 1. odrzucić skargę; 2. odmówić przyznania prawa pomocy.

Uzasadnienie

W dniu 5 maja 2008 r. wpłynęła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skarga W. W. z dnia 10 marca 2008 r. dotycząca wymierzenia Wójtowi Gminy O. grzywny w związku z niewykonaniem wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 lutego 2007 r. sygn. akt I SA/Wa 1423/06 w sprawie ze skargi W. W. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] lipca 2006 r. nr [...] w przedmiocie zajęcia stanowiska w postępowaniu egzekucyjnym.

Pismem Sądu z dnia 4 czerwca 2008 r. - w wykonaniu zarządzenia Przewodniczącej Wydziału z dnia 30 maja 2008 r. - skarżący został wezwany do wskazania, w terminie 7 dni, czy przed wniesieniem do tutejszego Sądu przedmiotowej skargi z dnia 10 marca 2008 r., wzywał właściwy organ do wykonania wyroku.

W dniu 18 czerwca 2008 r. do tutejszego Sądu wpłynęło pismo W. W. z dnia 13 czerwca 2008 r. stanowiące odpowiedź na powyższe wezwanie. W treści w/w pisma skarżący podniósł, że wzywał właściwe organy do wykonania wyroku z dnia 27 lutego 2007 r. sygn. akt I SA/Wa 1423/06, na dowód czego załączył kserokopie wezwań z dnia [...] lutego 2008 r. i z dnia [...] marca 2008 r. Adresatem wezwań wskazanych przez skarżącego jest Urząd Skarbowy w O. [...].

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje.

Stosownie do art. 154 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) w razie niewykonania wyroku uwzględniającego skargę na bezczynność oraz w razie bezczynności organu po wyroku uchylającym lub stwierdzającym nieważność aktu lub czynności strona, po uprzednim pisemnym wezwaniu właściwego organu do wykonania wyroku lub załatwienia sprawy, może wnieść skargę w tym przedmiocie żądając wymierzenia temu organowi grzywny.

Sygn. akt I SA/Wa 650/08

Z załączonych do pisma skarżącego z dnia 13 czerwca 2008 r. wezwań do wykonania wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 lutego 2007 r. sygn. akt I SA/Wa 1423/06 wynika, że adresatem ich jest Urząd Skarbowy w O. [...]. Wobec tego nie można uznać, iż wezwania zostały skierowane do właściwego organu.

Wniesienie skargi do sądu bez wezwania właściwego organu do wykonania wyroku lub załatwienia sprawy jest niedopuszczalne. Wobec czego przedmiotowa skarga W. W. podlega odrzuceniu.

Odnosząc się natomiast do złożonego przez skarżącego wniosku o przyznanie prawa pomocy wskazać należy, że w myśl art. 247 powołanej wyżej ustawy prawo pomocy nie przysługuje stronie w razie oczywistej bezzasadności jej skargi. Przy czym bezzasadność skargi należy rozumieć jako jej niedopuszczalność. W ocenie Sądu tego rodzaju sytuacja zachodzi w niniejszej sprawie. Skarga W. W. w przedmiocie wymierzenia Wójtowi Gminy O. grzywny w związku z niewykonaniem wyroku Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 lutego 2007 r. sygn. akt I SA/Wa 1423/06 wniesiona została bez uprzedniego wezwania właściwego organu do wykonania tego wyroku. Oczywiste zatem jest, że brak jest podstaw do uwzględnienia przedmiotowej skargi. Tym samym brak jest podstaw do uwzględnienia wniosku o przyznanie prawa pomocy.

W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 powołanej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w punkcie 1 sentencji postanowienia, natomiast na mocy art. 247 powyższej ustawy orzekł jak w punkcie 2 sentencji postanowienia.

Strona 1/1