Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania
Sentencja

Starszy referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - Justyna Wtulich po rozpoznaniu w dniu 17 marca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku W. S. o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi W. S. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] listopada 2015 r. nr [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania postanawia przyznać W. S. prawo pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata.

Inne orzeczenia o symbolu:
6076 Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/2

Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w dniu 12 stycznia 2016 r. (data stempla biura podawczego) wpłynęła skarga W. S. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] listopada 2015 r. nr [...] wraz z uzupełnionym formularzem wniosku o przyznanie prawa pomocy obowiązującym w sądach powszechnych, w sprawach cywilnych.

Z tego względu, przy piśmie z dnia 18 stycznia 2016 r. przesłano wnioskodawczyni formularz wniosku o przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej PPF, obowiązujący w postępowaniu przed sądami administracyjnymi, celem jego uzupełnienia i odesłania do Sądu w terminie 7 dni, od dnia doręczenia zarządzenia pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania - art. 257 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 270), zwanej dalej p.p.s.a.

W dniu 1 lutego 2015 r. (data stempla biura podawczego) do Sądu wpłynął obowiązujący w sądach administracyjnych formularz wniosku o przyznanie prawa pomocy, w którym wnioskodawczyni wniosła o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata.

Z nadesłanego oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku i dochodach wynika, że wnioskodawczyni samodzielnie prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe i utrzymuje się z przyznanego zasiłku specjalnego w wysokości [...] zł oraz zasiłku opiekuńczego w wysokości [...] zł. Łącznie miesięczny dochód wnioskodawczyni wynosi [...] zł netto miesięcznie. Wnioskodawczyni podała, że oprócz nieruchomości w [...] nie posiada domu, mieszkania nieruchomości rolnej, oszczędności, papierów wartościowych bądź innych praw majątkowych, wierzytelności, przedmiotów wartościowych o wartości powyżej 5.000,00 zł. W uzasadnieniu wniosku wnioskodawczyni wskazała, że jest osobą starszą (86 lat) i samotną. Wnioskodawczyni podała, że opłaty związane z użytkowaniem mieszkania wynoszą [...] zł, a opłaty związane z zakupem leków - ok. [...] zł miesięcznie.

Pismem z dnia 8 lutego 2016 r. wezwano wnioskodawczynię do złożenia w terminie 7 dni, od dnia doręczenia wezwania dodatkowych dokumentów przedstawiających jej sytuację materialną, celem oceny jej rzeczywistego stanu majątkowego i możliwości płatniczych.

W dniu 11 marca 2016 r. wnioskodawczyni złożyła dokumenty w tym m.in. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności Starostwa Powiatu [...] z dnia 11 czerwca 1999 r., orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności Miejskiego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności w [...] z dnia [...] maja 2013 r., decyzję Prezydenta [...] z dnia [...] października 2015 r. zmieniającą decyzje własną organu z dnia [...] października 2015 r. co do kwoty przyznanego wnioskodawczyni zasiłku stałego, oraz radiografię klatki piersiowej.

Wnioskodawczyni zaznaczyła, że nie dysponuje żadnym majątkiem.

W niniejszej sprawie zważono, co następuje :

Przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) zwanej dalej p.p.s.a. przewidują możliwość przyznania stronom postępowania prawa pomocy.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6076 Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze