Wniosek w przedmiocie uchylenia decyzji ostatecznej i odmowie przyznania renty strukturalnej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Sędzia W S A - Kazimierz Maczewski po rozpoznaniu w dniu 27 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku A.B.o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie z jego skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji ostatecznej i odmowie przyznania renty strukturalnej p o s t a n a w i a: przyznać A.B. prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata

Inne orzeczenia o symbolu:
6551
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Uzasadnienie

W dniu 23 lipca 2008 r. skarżący A.B. złożył na urzędowym formularzu PPF wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata.

Z uzasadnienia wniosku, oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku i dochodach oraz dodatkowych dokumentów nadesłanych w wykonaniu wezwania Sądu z dnia 28 lipca 2008 r. wynika, co następuje.

A.B. w swoim wniosku podał, że nie jest nigdzie zatrudniony, nie posiada żadnych dochodów, w związku z niedotlenieniem mózgu cierpi na paraliż prawej strony ciała, z powodu braków środków pieniężnych nie stać go na wykupienie leków.

W utrzymaniu pomagają wnioskodawcy w miarę swoich możliwości dzieci, skarżący żadnej pracy i większego wysiłku fizycznego poza drobnymi pracami w rolnictwie wykonywanymi "po sąsiedzku" dorywczo ze względu na przeciskania zdrowotne nie podejmuje.

W gospodarstwie domowym ze skarżącym pozostają niepracująca konkubina - C.C. oraz 14 letni uczący się syn B.B.. Córka wnioskodawcy C.B. wyprowadziła się do miejscowości [...]. Wnioskodawca oświadczył, że posiada mieszkanie o pow. 48 m kw., innego majątku ani zgromadzonych zasobów pieniężnych (oszczędności, papierów wartościowych, itp.) nie wykazał.

A.B. oświadczył, że nie korzysta z pomocy społecznej, nadsyłając jednocześnie odpisy decyzji Burmistrza Gminy i Miasta dotyczące roku 2007, w którym synowi B.B. przyznano stypendium szkolne do dnia 30 czerwca 2008 r. Przedstawił także potwierdzenia dokonania wpłat za energię elektryczną, wodę i odprowadzenie ścieków, składek KRUS, a także II raty łącznego zobowiązania pieniężnego za 2008 r. i opłaty adiacenckiej wpłaconych przez C.B.

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.) przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym jest zależne od wykazania przez stronę będącą osobą fizyczną, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania.

Ciężar dowodu powyższych okoliczności spoczywa na stronie, która ubiega się o przyznanie prawa pomocy. Świadczy o tym użycie w przepisie art. 246 § 1 p.p.s.a. zwrotu "gdy wykaże". Do Sądu kierującego się wskazaniami logicznego rozumowania, doświadczenia życiowego i dostępnej wiedzy należy natomiast ocena, czy takie okoliczności zachodzą. Należy przy tym podkreślić, że cytowany przepis stanowi odstępstwo od zasady ustanowionej w art. 199 p.p.s.a., zgodnie z którą strony ponoszą koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie. Przytoczone we wniosku okoliczności, jak również przedstawione dokumenty, powinny zatem uzasadniać wyjątkowe traktowanie, o jakim mowa w powołanym wyżej przepisie.

W wyniku dokonanej analizy sytuacji finansowej strony skarżącej należało uznać, iż wnioskodawca A.B. wykazał, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania, w tym na ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika, dlatego wniosek skarżącego należało uwzględnić w zakresie w jakim się ubiegał o przyznanie prawa pomocy.

Wpływ na takie rozstrzygnięcie miało to, iż skarżący i jego trzyosobowa rodzina w chwili obecnej nie posiadają stałego źródła dochodu, poza kwotami uzyskiwanymi przez wnioskodawcę z prac dorywczych, a skarżący nie może podjąć stałej pracy ze względu na stan zdrowia. Na podstawie przedstawionych przez A.B. okoliczności, iż skarżący i osoby prowadzące z nim wspólne gospodarstwo domowe (uczący się syn i konkubina), utrzymują się z pomocy udzielnej przez pozostałe dzieci skarżącego, a w okresie roku szkolnego syn wnioskodawcy korzysta z pomocy społecznej (stypendium szkolne w formie rzeczowej) Sąd stwierdził, że rodzina wnioskodawcy pozostaje w niedostatku. Powyższe okoliczności, znajdujące potwierdzenie w przedłożonych dokumentach świadczą, że wnioskodawca nie ma z czego pokryć jakichkolwiek nawet niskich kosztów postępowania czy opłacić wynagrodzenia pełnomocnika.

Mając na uwadze powyższe ustalenia postanowiono jak w sentencji.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6551
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa