Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie z jego skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie podatku od nieruchomości
Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie - Aleksandra Jawoszek po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 16 lutego 2009 r. wniosku J. Ł. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie z jego skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie podatku od nieruchomości p o s t a n a w i a: 1. przyznać J. Ł. prawo pomocy w zakresie częściowym obejmującym częściowe zwolnienie od wpisu od skargi w kwocie [...] złotych, 2. w pozostałym zakresie odmówić przyznania prawa pomocy.

Inne orzeczenia o symbolu:
6115 Podatki od nieruchomości
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/2

Skarżący J. Ł., w odpowiedzi na wezwanie Sądu do uiszczenia opłaty sądowej w kwocie [...] zł od wniesionej skargi złożył na urzędowym formularzu PPF wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych.

Z uzasadnienia wniosku, oświadczenia o stanie rodzinnym, majątkowym i dochodach oraz przedłożonych dokumentów wynika, co następuje.

J. Ł. jest osobą bezrobotną, otrzymuje zasiłek w kwocie [...] zł netto (zaświadczenie Powiatowego Urzędu Pracy w K. z dnia [...] r.

k. 13), jest osobą o orzeczonym lekkim stopniu niepełnosprawności, wymagającą zatrudnienia na odpowiednim stanowisku pracy (orzeczenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności z [...] k. 12). Wnioskodawca zamieszkuje w dwupokojowym mieszkaniu komunalnym z małżonką, z którą - jak podaje - pozostaje w separacji. Na utrzymaniu strony pozostaje dwójka dzieci. Skarżący oświadczył, że córka -[...] po ukończeniu I stopnia Wyższej Szkoły Humanistycznej z przyczyn ekonomicznych (wysokie czesne) przełożyła studia II stopnia na miesiąc październik br., do czasu ukończenia licencjatu przez syna - [...] , który jest studentem III roku Pedagogiki (zaświadczenie uczelni wyższej - Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej z [...] k. 18). Córka obecnie zamieszkuje w S. i poszukuje pracy.

Małżonka skarżącego - B. Ł. uzyskuje dochody z wynagrodzenia za pracę na stanowisku nauczyciela w wysokości [...] zł netto miesięczne (zaświadczenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w K. z [...] r. k. 20). Wnioskodawca podał, że miesięczne wydatki związane z utrzymaniem mieszkania komunalnego wynoszą [...] zł miesięcznie, oświadczył także, że wydatki te ponoszone są solidarnie w udziale po 50 % przez małżonków, w przypadku braku dochodów po stronie wnioskodawcy (np. jak obecnie) koszty te ponosi w całości B. Ł.. Wykonując w tym zakresie zobowiązanie Referendarza sądowego skarżący przedłożył faktury i inne dowody wpłat dokumentujące powyższe wydatki na opłaty mieszkaniowe (faktury za energię elektryczną k. 21, dowody wpłat i zawiadomienie dotyczące czynszu, opłaty za gaz k. 22, faktury za telefon k. 23, 25, za internet k. 24)

Wnioskodawca nie wykazał żadnego majątku w postaci nieruchomości, wartościowych rzeczy ruchomych, zgromadzonych zasobów pieniężnych (oszczędności, papierów wartościowych, itp.).

J.Ł. nie korzysta z pomocy społecznej (zaświadczenie Ośrodka Pomocy Społecznej w K. k. 19).

Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30.08.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270, ze zm., dalej w skrócie - p.p.s.a) przyznanie osobie fizycznej prawa pomocy następuje w zakresie częściowym - gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Przez uszczerbek utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny, o którym mowa w przywołanym przepisie art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a., należy rozumieć zachwianie sytuacji materialnej i bytowej strony skarżącej w taki sposób, iż nie jest ona w stanie zapewnić sobie minimum warunków socjalnych.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6115 Podatki od nieruchomości
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze