Wniosek o przyznanie prawa pomocy w postaci zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie: określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za poszczególne miesiące 2005r, grudzień 2006r., luty 2007r
Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie - Małgorzata Klimek po rozpoznaniu w dniu 22 września 2010r. na posiedzeniu niejawnym wniosku Spółki A o przyznanie prawa pomocy w postaci zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi Spółki A na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia "[...]", nr "[...]" w przedmiocie: określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za poszczególne miesiące 2005r, grudzień 2006r., luty 2007r postanawia : odmówić przyznania prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

Inne orzeczenia o symbolu:
6111 Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Celnej
Uzasadnienie strona 1/3

Wnioskiem z dnia 04.08.2010r., złożonym wraz ze skargą, skarżąca Spółka A zwróciła się o przyznanie prawa pomocy w postaci zwolnienia od kosztów sądowych, w tym wpisu od skargi w wysokości 19.907 zł.

Ze złożonego przez skarżącą spółkę formularza wniosku o stanie majątkowym i dochodach (PPPr) wynika, iż spółka prowadzi działalność w zakresie produkcji olejów silnikowych, hydraulicznych, przekładniowych, smarów plastycznych, preparatów smarowych, dodatków do olejów smarowych i płynów chłodniczych. Wysokość kapitału zakładowego spółki wynosi 165.000,00 zł, wartość środków trwałych według bilansu na ostatni rok wynosi 84.210,72 zł. Wnioskodawczyni podniosła, iż rok obrotowy 2009 zakończyła ze stratą w wysokości 51.578,98 zł. Ponadto oświadczyła, iż posiada rachunek w Banku Zachodnim WBK S.A., na którym nie posiada żadnych środków finansowych saldo konta jest ujemne i wynosi - 128,25 zł. Wskazała, iż nie posiada mienia, które mogłaby sprzedać, a także środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym, w rezultacie nie posiada środków na pokrycie kosztów sądowych w tym wpisu od skargi. Do wniosku o przyznanie prawa pomocy osobie prawnej wnioskodawczyni załączyła bilans na dzień 31 grudnia 2009r., rachunek zysków i strat za rok 2009 oraz dokumentację bankową potwierdzającą stan rachunku bankowego.

Rozpoznając niniejszy wniosek zważono, co następuje:

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. Nr 153 , poz. 1270 ze zm., dalej cyt. jako p.p.s.a.) generalną zasadą jest, że każdy podmiot wszczynający postępowanie przed sądami administracyjnymi musi liczyć się z koniecznością poniesienia kosztów postępowania sądowego. Zgodnie jednak z art. 246 § 2 pkt 1 i 2 p.p.s.a. osobie prawnej, a także innej jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym bądź częściowym, gdy wykaże, że nie ma żadnych środków na poniesienie jakichkolwiek środków postępowania ( art. 246 § 2 pkt 1 p.p.s.a.) czy dostatecznych środków na poniesienie pełnych kosztów postępowania ( art. 246 §2 pkt 2). Zatem to na stronie spoczywa obowiązek udowodnienia zaistnienia okoliczności uzasadniających przyznanie prawa pomocy w określonym zakresie. Osoba prawna (jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej) obowiązana jest wykazać nie tylko, że nie ma adekwatnych środków na poniesienie kosztów postępowania, ale także że nie ma ich, mimo iż podjęła wszelkie niezbędne środki, aby zdobyć fundusze na pokrycie tych wydatków. Dodatkowo należy podkreślić, iż przyznanie prawa pomocy osobom prawnym i innym jednostkom organizacyjnym, przy spełnieniu przesłanek przewidzianych w wyżej wskazanej regulacji, nie ma charakteru obowiązkowego. Sąd bowiem może, a nie musi, przyznać taką pomoc, gdy w oparciu o powyższy przepis uzna, że zachodzi taka potrzeba w świetle zapewnienia stronie realizacji zasady prawa do sądu (por. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 lipca 2008 r., sygn. akt I GZ 173/08, orzeczenie dostępne na stronie http://orzeczenia.nsa.gov.pl/).

Strona 1/3
Inne orzeczenia o symbolu:
6111 Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Celnej