Wniosek w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za poszczególne miesiące 2005 r., grudzień 2006r., luty 2007 r.,
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA - Zofia Skrzynecka po rozpoznaniu w Olsztynie dniu 21 października 2010 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przyznanie prawa pomocy w postaci zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi Spółki A w U. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia "[...]", Nr "[...]", w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za poszczególne miesiące 2005 r., grudzień 2006r., luty 2007 r., postanawia: 1) przyznać prawo pomocy w zakresie częściowym, poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w kwocie przekraczającej 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych); 2) oddalić wniosek w pozostałym zakresie.

Inne orzeczenia o symbolu:
6111 Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Celnej
Uzasadnienie strona 1/3

W złożonym na urzędowym formularzu wniosku o przyznanie prawa pomocy z dnia 4 sierpnia 2010 r. Spółka A zwróciła się o zwolnienie od kosztów sądowych. W uzasadnieniu wskazała, iż przedmiotem jej działalności jest produkcja olejów silnikowych, hydraulicznych, przekładniowych, smarów plastycznych, preparatów smarowych, dodatków do olejów smarowych i płynów chłodniczych. Wyjaśniła, że nie posiada środków finansowych pozwalających na pokrycie wpisu sądowego od skargi w wysokości 19.907 zł. W szczególności nie dysponuje mieniem, które mogłaby sprzedać, jak również środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku bankowym. Rok obrotowy 2009 zakończył się stratą w wysokości 51.578,98 zł. Jak podała, jej kapitał zakładowy wynosi 165.000 zł, zaś wartość środków trwałych 84.210,72 zł. Do wniosku strona dołączyła bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r., rachunek zysków i strat za 2009 r., a także wyciągi z rachunku bankowego za okres 16 stycznia - 31 marca 2010 r. oraz 13 kwietnia - 31 lipca 2010 r., z których wynikało, że stan konta na dzień 31 lipca 2010 r. wynosił -128,25 zł.

Referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Olsztynie postanowieniem z dnia 22 września 2010 r. odmówił przyznania prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych. W uzasadnieniu wskazano, że Spółka nadal funkcjonuje w obrocie gospodarczym i prowadzi działalność gospodarczą w znacznym zakresie. Wnioskodawczyni nie wykazała problemów związanych z niewypłacalnością, nie została również postawiona w stan upadłości. Ponadto, z przedłożonych dokumentów nie wynikało, aby w stosunku do skarżącej toczyło się postępowanie egzekucyjne. Natomiast poniesienie straty za rok obrotowy 2009 nie oznaczało automatycznie, iż wnioskodawczyni spełnia przesłanki przyznania prawa pomocy. Z dokumentów źródłowych wynikało bowiem, iż Spółka prowadzi działalność gospodarczą w znacznym zakresie, przychody w roku 2009 wyniosły 8.816.721,91 zł. Ponadto Spółka na dzień 31 grudnia 2009r posiadała aktywa obrotowe na kwotę 2.530.447,02 zł. W ramach tych aktywów wnioskodawczyni zgromadziła zapasy na kwotę 215.017,74 zł oraz środki pieniężne w wysokości 27.005,15 zł. Posiadała również należności krótkoterminowe na kwotę 2.288.424,13 zł. Spółka wykazała również zobowiązania krótkoterminowe na kwotę 991.236,54 zł, jednakże ich wysokość nie przekraczała wartości aktywów (2.530.447,02 zł). Ponadto wnioskodawczyni posiada kapitał zakładowy w wysokości 165.000 zł, a także środki trwałe na kwotę 84.210,72 zł. Wskazano również na możliwość pokrycia kosztów sądowych przez zażądanie dopłat od wspólników. Zdaniem Referendarza sądowego, strona wciąż dysponuje majątkiem, którego wartość wielokrotnie przewyższa wysokość wpisu sądowego w niniejszej sprawie.

Pismem z dnia 4 października 2010 r. skarżąca wniosła sprzeciw na powyższe postanowienie. Polemizując z uzasadnieniem tego postanowienia, wskazała, że stanowiąc o przesłankach przyznania prawa pomocy, ustawodawca nie wymaga, aby podmiot, który o pomoc się ubiega, był podmiotem, który zakończył działalność gospodarczą, ani aby podmiot ten znajdował się w stanie upadłości. Jak podniosła, dopiero egzekucja należności wynikających z niezasadnej decyzji doprowadzi ją do stanu upadłości. Jednakże wówczas prawo pomocy nie będzie już potrzebne. Strona dodała, że prowadzi działalność tylko w ograniczonym zakresie, m.in. na skutek dokonanych przez organ egzekucyjny zajęć rachunków bankowych. Rozmiary obecnej działalności nie rekompensują jej kosztów, co powoduje brak środków finansowych. Podniosła, że sytuacja, w jakiej się znalazła, uniemożliwiła zaoszczędzenie jakichkolwiek środków. Ponadto sytuacja ta utrzymuje się od dłuższego czasu, co wpływa negatywnie na ocenę jej zdolności kredytowej. Organy poprzez swoje działania podważają wiarygodność Spółki, która działał na rynku od 1984 r. i jest jednym z najstarszych w regionie przedsiębiorstw prywatnych. Zajęcie rachunku bankowego na kwotę ponad 3.000.000 zł uniemożliwia uzyskanie przez Spółkę środków w postaci kredytu lub dopłat wspólników. Posiadanie aktywów obrotowych na koniec 2009 r. nie przesądza o tym, że Spółka jest w stanie zgromadzić środki pieniężne na opłacenie wpisu sądowego. Obecnie w ramach aktywów Spółka nie posiada już środków pieniężnych, ponadto zajęcie rachunku bankowego uniemożliwia swobodne dysponowanie ewentualnymi środkami. Również wysokość kapitału zakładowego nie jest jednoznaczna z możliwością wydatkowania środków pieniężnych w wysokości tego kapitału. Środki trwałe stanowią zaś stare samochody. Jedyny samochód, który przedstawia jakąkolwiek wartość to samochód ciężarowy marki DAF z 1988 r., na którym organ egzekucyjny ustanowił zastaw skarbowy. W kwestii ewentualnych dopłat od wspólników Spółka podkreśliła, że jej udziałowiec J.R., nie posiada obecnie wolnych środków finansowych z uwagi na fakt, że Spółka nie przynosi zysków. Na jego utrzymaniu pozostaje zaś 19 - letni syn.

Strona 1/3
Inne orzeczenia o symbolu:
6111 Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Celnej