Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nadpłaty z tytułu podatku akcyzowego
Uzasadnienie strona 2/3

Dodać przy tym należy, że wyrok z dnia 10 września 2009r. sygn. akt I SA/Ol 411/09 nie jest prawomocny.

Rozważenie przesłanki wymienionej w art. 18 § 1 pkt 6a p.p.s.a., jako podstawy wyłączenia sędziego Włodzimierza Kędzierskiego od orzekania w sprawie niniejszej jest w ogóle bezprzedmiotowe, jako że nie występował on w składzie orzekającym w sprawie o sygn. akt I SA/Ol 411/09. Skarga w sprawie o sygn. akt I SAB/Ol 5/08, w której sędzia Włodzimierz Kędzierski orzekł postanowieniem z dnia 21.01.2009r. o jej odrzuceniu dotyczyła bezczynności organu. Powodem odrzucenia skargi było nieuiszczenie przez stronę wpisu sądowego.

Motywy wskazane we wniosku wiążą się z treścią art. 19 p.p.s.a., dotyczącego wyłączenia sędziego z powodu braku jego bezstronności. Zgodnie z tym przepisem "Niezależnie od przyczyn wymienionych w art. 18 sąd wyłącza sędziego na jego żądanie lub na wniosek strony, jeżeli istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności w danej sprawie".

Stwierdzić należy, iż przez okoliczności, o których mowa w art. 19 p.p.s.a. rozumieć należy zarówno te związane z osobistymi stosunkami między sędzią, a stroną czy jej przedstawicielem, ale także inne uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne, które w sytuacji konkretnego sędziego mogą budzić uzasadnione wątpliwości co do wydania orzeczenia opartego na w pełni zobiektywizowanych przesłankach (por. pogląd Trybunału Konstytucyjnego wyrażony w wyroku z dnia 13 grudnia 2005 r., sygn. akt SK 54/04 , opubl. w OTK-A 2005, nr 11, poz. 134). Przez stosunki osobiste, w świetle ugruntowanego już orzecznictwa zarówno sądów administracyjnych, jak i sądów powszechnych, należy rozumieć relacje charakteryzujące się istnieniem więzi uczuciowej, emocjonalnej ( niezależnie od tego, czy wywołuje ona emocje pozytywne czy negatywne), gospodarczej (ekonomicznej). Inne uzasadnione okoliczności mogą dotyczyć np. wcześniejszych związków sędziego z daną sprawą (poprzez wykonywanie obowiązków służbowych jeszcze przed objęciem przez niego funkcji sędziego) . Wyłączenie sędziego nie może jednak następować automatycznie. W każdej sprawie należy indywidualnie oceniać, czy i na ile okoliczności te mają wpływ na bezstronność sędziego ( por. powołane orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego).

W niniejszej sprawie nie zachodzą żadne relacje osobiste pomiędzy sędziami, o wyłączenie których wniesiono, a stroną - osobą prawną, które mogłyby rzutować na ich bezstronność.

Każdy z sędziów, którego dotyczy wniosek o wyłączenie, złożył oświadczenie na piśmie, z których w sposób jednoznaczny wynika, że pomiędzy sędziami, a "A" Sp. z o.o. nie zachodzą żadne okoliczności, które mogłyby budzić wątpliwości co do ich bezstronności.

Strona, domagając się wyłączenia wskazanych sędziów, powołała się na to, iż sędzia Tadeusz Piskozub, orzekając wcześniej w sprawie I SA/Ol 411/09, oddalając skargę, wydał niekorzystny dla niej wyrok. Okoliczność ta nie może uzasadniać uwzględnienia wniosku strony o wyłączenie sędziego w tym postępowaniu. Należy zauważyć, iż strona zarzuciła wymienionemu sędziemu nie tyle negatywny do niej stosunek osobisty, ale wadliwe w jej ocenie stosowanie prawa materialnego. Wniosek o wyłączenie sędziów nie może jednak być oparty na subiektywnym przekonaniu strony, iż skoro sędzia zasiadał w składzie sądu, który wydał w jej sprawie niekorzystny dla niej wyrok, to sąd, w którym ten sędzia będzie uczestniczył uczyni to w każdej kolejnej. Strona musi przynajmniej uprawdopodobnić, iż to niekorzystne dla niej rozstrzygnięcie wynikało z okoliczności zewnętrznych czy wewnętrznych, leżących po stronie danego sędziego i mających wpływ na obiektywizm jego działania, że okoliczności te dalej istnieją i również dla obiektywnego obserwatora wynik postępowania w sprawie osądzonej przez sędziów, których wniosek dotyczył, będzie zależny od tych właśnie okoliczności.

Strona 2/3
Inne orzeczenia o symbolu:
6111 Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Wyłączenie sędziego
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Celnej