Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu za 2009 r.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie Przewodniczący Sędzia WSA Małgorzata Fita po rozpoznaniu w dniu 25 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. P na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu za 2009 r. postanawia zawiesić postępowanie w sprawie niniejszej do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie sygn. akt I SA/Lu 788/14.

Uzasadnienie

W niniejszej sprawie przedmiotem skargi skarżącego - T.P. jest zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu za 2009 r.

Wcześniej przedmiotem skargi skarżącego przed tutejszym Sądem był zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu za 2008 r. Wyrokiem z dnia 28 listopada 2014 r. sygn. akt I SA/Lu 788/14, decyzja organu I i II instancji została uchylona. Aktualnie sprawa nie została prawomocnie zakończona, gdyż na skutek skargi kasacyjnej, będzie przedmiotem rozpoznania przez Naczelny Sąd Administracyjny.

Należy więc zważyć, że w myśl art. 125 § 1 pkt 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U z 2012, poz. 270 ze zm. - dalej p.p.s.a.) sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania, m.in. administracyjnego czy sądowoadministracyjnego.

Sytuacja opisana w powyższej regulacji ma miejsce w rozpoznawanej sprawie, bowiem zaskarżona decyzja, dotycząca zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu za 2009 r., ma u podstaw ustalenia dokonane w postępowaniu w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu za 2008 r.

Wobec tego prawomocne rozstrzygnięcie w sprawie dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu za 2008 r. bezpośrednio wpłynie na wynik sprawy niniejszej, mającej za przedmiot zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu za 2009 r.

Uznając zatem, że została spełniona przesłanka z art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a. należało, w ocenie Sądu, postanowić jak w sentencji.

Strona 1/1