Wniosek w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003r.
Sentencja

Dnia 18 października 2010 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Maria Grabowska po rozpoznaniu w dniu18 października 2010 roku wniosku skarżących o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi D. W. i B. W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...]. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003r. p o s t a n a w i a: odrzucić wniosek

Inne orzeczenia o symbolu:
6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Skarbowej
Uzasadnienie strona 1/4

Pismem z dnia 2 kwietnia 2010r. D. W. i B. W., reprezentowani przez dor. pod. D. M. wnieśli skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...]. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003r.

Postanowieniem z dnia 24 maja 2010r. na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. zwanej dalej p.p.s.a.), Sąd odrzucił skargę na powyższą decyzję. Odpis postanowienia wraz z pouczeniem o środkach zaskarżenia doręczony został pełnomocnikowi skarżących w dniu 31 maja 2010r.

W dniu 30 czerwca 2010r. strona złożyła wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia skargi.

W uzasadnieniu wniosku podniesiono, że skarga wraz z odpisem znalazła się w wyniku oczywistej omyłki, najprawdopodobniej pracownika kancelarii pełnomocnika skarżących, w kopercie zaadresowanej do Izby Celnej w K.. Izba Celna w K. ma obecnie siedzibę pod adresem, pod którym wcześniej mieściła się Izba Skarbowa. Izba Celna w K., jako organ niewłaściwy w sprawie, przekazała korespondencję do organu właściwego, tj. Izby Skarbowej w K. w dniu 9 kwietnia 2010r. O fakcie tym powiadomiony został także pełnomocnik skarżących, który niezwłocznie po powzięciu wiadomości o zaistniałej omyłce skierował pismo wyjaśniające do Dyrektora Izby Skarbowej w K.. Strona działała w przekonaniu, że organy podatkowe stosują w przekazywanej korespondencji przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa, w szczególności przepisy art. 170 §1 i 2 tej ustawy, mimo, że Izba Celna nie powołała w swoim piśmie do Izby Skarbowej takiej podstawy prawnej.

W odpowiedzi na wezwanie Sądu do wskazania daty ustania przyczyny uchybienia terminu do złożenia powyższego wniosku oraz podania i uprawdopodobnienia okoliczności wskazujących na brak winy w uchybieniu terminu do wniesienia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi, strona w piśmie procesowym przesłanym w dniu 2 sierpnia 2010r. wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia skargi oraz wraz ze skargą, powtórzyła argumentację przedstawioną w złożonym wcześniej wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. W kwestii zaś dotyczącej daty ustania przyczyny uchybienia terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi skarżący wskazali, iż jednoznaczne stanowisko praktyki orzeczniczej i doktryny ocenia, że termin ten liczy się od ustania przyczyny, a nie od czasu dowiedzenia się o tym. Mając na uwadze fakt, iż na nieprawomocne postanowienie wydane przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w dniu 25 maja 2010r. o odrzuceniu skargi złożona została w dniu 30 czerwca 2010r. skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego, to uchybienie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi liczone byłoby po upływie siedmiu dni od daty wydania orzeczenia przez Naczelny Sąd Administracyjny, czyli, od daty, gdy prawomocne stanie się postanowienie o odrzuceniu skargi. Wnioskodawcy wyjaśnili nadto, iż wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi złożony w dniu 30 czerwca 2010 nie był spóźniony, ani nie jest niedopuszczalny z mocy ustawy.

Strona 1/4
Inne orzeczenia o symbolu:
6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Skarbowej