Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Joanna Zdzienicka - Wiśniewska po rozpoznaniu w dniu 2 września 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A Spółki z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w G. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia 6 kwietnia 2010 r., Nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych postanawia wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji.

Inne orzeczenia o symbolu:
6111 Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Wstrzymanie wykonania aktu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Celnej
Uzasadnienie

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia 6 kwietnia 2010 r. w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych A Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w G. zawarła wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.

W uzasadnieniu skarżąca wskazała, że wykonanie zaskarżonej decyzji uniemożliwi utrzymanie wskaźników ekonomicznych wymaganych przez bank kredytujący działalność Spółki, co w efekcie doprowadzić może do zaprzestania jej kredytowania. Konsekwencją powyższego będzie utrata płynności finansowej. Spółka nie posiada wolnych środków finansowych, ani składników majątkowych łatwych do zbycia. Działalność Spółki oparta jest o kredyty bankowe oraz przedmioty majątkowe oddane jej w leasing. Zysk Spółki jest niższy od łącznej kwoty zobowiązań wynikających z toczących się wobec Spółki postępowań podatkowych.

Zgodnie z art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - zwanej dalej "p.p.s.a.", po przekazaniu sądowi skargi sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, o których mowa w § 1, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków (...).

Inicjatywa w zakresie wykazania przesłanek uzasadniających wstrzymanie wykonania aktu należy do skarżącego, bowiem jego rzeczą, jako strony postępowania sądowoadministracyjnego, jest wykazywanie zasadności złożonego wniosku poprzez wskazanie istnienia materialnoprawnych przesłanek wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

Sąd uwzględnił zgodnie ze wskazaniem strony skarżącej wysoką łączną kwotę zobowiązania podatkowego oraz liczbę prowadzonych postępowań podatkowych, co uprawdopodobnia niekorzystny wpływ na sytuację finansową strony i może wywołać trudne do odwrócenia skutki.

Mając na względzie przedstawione wyżej okoliczności Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, na podstawie art. 61 § 3 i 5 p.p.s.a., postanowił jak w sentencji.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6111 Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Wstrzymanie wykonania aktu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Celnej