Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa [...] w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania
Sentencja

Starszy Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku Monika Hennig po rozpoznaniu w dniu 4 czerwca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku radcy prawnego T. Z. o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi "A" Sp. z o.o. z siedzibą [...] na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa [...] z dnia [...] nr [...] w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania postanawia: 1. przyznać od Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku - radcy prawnemu T. Z. kwotę 1.476 zł brutto /słownie: tysiąc czterysta siedemdziesiąt sześć złotych/ tytułem wynagrodzenia za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej, 2. odmówić przyznania wynagrodzenia w pozostałym zakresie.

Inne orzeczenia o symbolu:
6550
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Uzasadnienie strona 1/2

Prawomocnym postanowieniem z dnia 12 stycznia 2017 r. referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku zwolnił skarżącą spółkę od kosztów sądowych ponad kwotę 100 zł oraz ustanowił dla niej radcę prawnego.

Okręgowa Izba Radców Prawnych [...] wyznaczyła na pełnomocnika skarżącej z urzędu radcę prawnego T. Z.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku wyrokiem z dnia 19 kwietnia 2017 r. oddalił skargę.

Prawomocnym postanowieniem z dnia 31 maja 2017 r. referendarz sądowy WSA w Gdańsku przyznał pełnomocnikowi koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej stronie skarżącej z urzędu.

Pełnomocnik wniósł skargę kasacyjną, w której zawarł m.in. wniosek o przyznanie kosztów pomocy prawnej udzielonej stronie skarżącej z urzędu według norm przepisanych, tj. w kwocie 1.800 zł powiększonej o obowiązującą stawkę VAT, oświadczając, że koszty te nie zostały zapłacone w całości ani w części. Pełnomocnik zasądzenie wynagrodzenia w ww. kwocie uzasadnił wartością przedmiotu sprawy, nakładem pracy oraz wskazaniem i wyjaśnieniem okoliczności faktycznych oraz zagadnień prawnych istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy.

Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 25 stycznia 2018 r., sygn. akt

II GSK 2796/17 oddalił skargę kasacyjną.

Na podstawie art. 250 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 ze zm.; dalej jako p.p.s.a.), wyznaczony pełnomocnik (radca prawny) otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności radców prawnych w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków.

W niniejszej sprawie szczegółowe zasady ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1715, dalej jako: rozporządzenie).

W myśl § 2 rozporządzenia koszty nieopłaconej pomocy prawnej ponoszone przez Skarb Państwa obejmują opłatę ustaloną zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia oraz niezbędne i udokumentowane wydatki adwokata.

Przedmiotem zaskarżenia w niniejszej sprawie jest decyzja, którą organ administracji ustalił skarżącej spółce kwotę nienależnie pobranych płatności w wysokości 37.114,38 zł.

Zatem do wysokości należnego pełnomocnikowi wynagrodzenia zastosowanie będzie miała opłata określona w § 21 ust. 1 pkt 1 lit. a) w związku z § 8 pkt 5 rozporządzenia, która wynosi 2.400 zł.

Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej wyznaczonemu radcy prawnemu, który prowadził sprawę w pierwszej instancji, przysługuje 50% opłaty określonej w punkcie 1, nie mniej niż 120 zł. Opłatę tę podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług, o czym stanowi § 4 ust. 3 rozporządzenia.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6550
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa