Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia granicy nieruchomości
Sentencja

Dnia 4 lutego 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA Marzenna Linska - Wawrzon po rozpoznaniu w dniu 4 lutego 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia M. S. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 grudnia 2014 r., sygn. akt IV SA/Wa 2043/13, o odmowie przyznania prawa pomocy w sprawie ze skargi M. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z dnia [...] czerwca 2013 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia granicy nieruchomości postanawia: oddalić zażalenie.

Inne orzeczenia o symbolu:
6122 Rozgraniczenia nieruchomości
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/4

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 15 grudnia 2014 r., sygn. akt IV SA/Wa 2043/13, odmówił M. S. przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata.

W uzasadnieniu Sąd wskazał, że wyrokiem z dnia 10 marca 2014 r., sygn. akt IV SA/Wa 2043/13 - prawomocnym od dnia 15 maja 2014 r. - WSA w Warszawie oddalił skargę M. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z dnia [...] czerwca 2013 r.

W dniu 2 czerwca 2014 r. (data nadania w placówce pocztowej) skarżąca wniosła o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie adwokata.

Postanowieniem referendarza sądowego z dnia 10 czerwca 2014 r. wniosek ten oddalono.

Od powyższego postanowienia skarżąca, w piśmie z dnia 30 czerwca 2014 r., wniosła sprzeciw wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku z dnia 10 marca 2014 r.

Wskutek wniesienia sprzeciwu powyższe postanowienie referendarza sądowego utraciło moc i dlatego sprawa będąca przedmiotem sprzeciwu podlegała rozpoznaniu przez sąd.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 15 lipca 2014 r. odrzucił wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej, jako spóźniony.

Na postanowienie to skarżąca w piśmie z dnia 28 lipca 2014 r. złożyła w ustawowym terminie zażalenie.

Na skutek wezwania do uiszczenia wpisu sądowego od wniesionego zażalenia, skarżąca złożyła w dniu 1 września 2014 r. wniosek na urzędowym formularzu o przyznanie jej prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata. W uzasadnieniu wniosku skarżąca podała, że prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z synem. Zajmuje się prowadzeniem gospodarstwa ogrodniczego. Wydzierżawia ziemię i otrzymuje z Unii płatności bezpośrednie do gruntów rolnych w wysokości ok. 10.000 - 12.000 zł.

Wobec tego, że oświadczenie zawarte we wniosku budziło wątpliwości Sądu i było niewystarczające do oceny rzeczywistego stanu majątkowego i możliwości płatniczych wnioskodawczyni, zarządzeniem z dnia 4 września 2014 r. wezwano skarżącą do uzupełnienia braków formalnych wniosku o przyznanie prawa pomocy poprzez złożenie - w terminie siedmiu dni pod rygorem odmowy przyznania prawa pomocy - oryginalnych lub urzędowo poświadczonych dodatkowych dokumentów źródłowych celem oceny rzeczywistego stanu majątkowego i możliwości płatniczych wnioskodawczyni.

W odpowiedzi na powyższe wezwanie skarżąca w piśmie z dnia 22 września 2014 r. podała, że jej syn regularnie otrzymuje alimenty po 750 zł miesięcznie. Wskazała, że syn dojeżdża do szkoły ok. 70 km, wydając na paliwo i koszty utrzymania samochodu 500 zł. W piśmie tym oświadczyła, że w październiku otrzymała za 2013 r. dopłatę i płatność bezpośrednią w kwocie ok. 1.800 zł. Podniosła, że ostatnio za wywóz nieczystości zapłaciła 90 zł, jednakże nie wzięła pokwitowania tak, jak i za butle gazowe, podobnie za olej do samochodu, który kosztował 200 zł i przeglądy pojazdów, których koszt wyniósł po 100 zł. Do przedmiotowego pisma skarżąca dołączyła szereg kserokopii dokumentów, w tym m. in.:

Strona 1/4
Inne orzeczenia o symbolu:
6122 Rozgraniczenia nieruchomości
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze