Wniosek w przedmiocie wskazania powiatu właściwego do ponoszenia wydatków na utrzymanie małoletniego S[...] w Regionalnej Placówce Opiekuńczo
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący sędzia NSA Zygmunt Zgierski Sędziowie: sędzia NSA Tomasz Zbrojewski sędzia del. WSA Arkadiusz Blewązka (spr.) po rozpoznaniu w dniu 22 czerwca 2021 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku Starosty O[...] o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Powiatem O[...]a Powiatem C[...] w przedmiocie wskazania powiatu właściwego do ponoszenia wydatków na utrzymanie małoletniego S[...] w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej nr 1 w G[...] postanawia wskazać Powiat O[...] jako właściwy w sprawie.

Uzasadnienie strona 1/4

Pismem z dnia 16 listopada 2020 r. Starosta O[...] wniósł o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Powiatem O[...]m a Powiatem Ch[...] przez wskazanie Powiatu Ch[...] jako właściwego do ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie małoletniego dziecka - S[...]umieszczonego w Regionalnej Placówce Opiekuńczo - Terapeutycznej nr 1 w G[...].

W uzasadnieniu wniosku wskazano, iż na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w O[...] z dnia 3 sierpnia 2020 r., sygn. akt: III Nsm 406/20, małoletni S[...] urodzony w dniu 23 marca 2020 r. został umieszczony w Regionalnej Placówce Opiekuńczo - Terapeutycznej nr 1 w G[...]. Pismem z dnia 4 września 2020 r. Dyrektor PCPR poinformował Powiat Ch[...] o wydaniu ww. postanowienia, wskazując, iż centrum życiowym oraz miejscem zamieszkania rodziców dziecka przed wszczęciem postępowania sądowego był Ch[...]. Małoletni urodził się także w Ch[...], gdzie zamieszkiwali jego rodzice. Właściwym do ponoszenia wydatków na utrzymanie małoletniego w związku z jego pobytem w placówce opiekuńczo - terapeutycznej winien być zatem Powiat Ch[...], a to na podstawie art. 191 ust. 2 ustawy z dnia 11 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020 r., poz. 821), dalej w uzasadnieniu przywoływanej jako "u.w.r." W tym to bowiem powiecie małoletni urodził się i zamieszkiwał po urodzeniu.

Dalej wskazano, iż z treścią tegoż pisma nie zgodził się Starosta Ch[...]. W piśmie z dnia 7 października 2020 r. wskazano na fakt czasowego zamieszkiwania małoletniego S[...] w O[...]. Starosta Ch[...] wskazał także, iż na powyższe winien również wskazywać fakt orzekania w sprawie małoletniego przez Sąd Rejonowy w O[...]. W tym zakresie odwołano się do treści art. 191 ust. 3 u.w.r. wskazując powiat właściwy do ponoszenia wydatków w związku z pobytem małoletniego w pieczy zastępczej. Wnioskodawca wskazał dalej, że stanowisko Starosty Ch[...] jest nieprawidłowe i wymaga orzeczenia rozstrzygającego spór o właściwość. Podkreślono, że rodzice małoletniego S[...]zamieszkiwali na terenie C[...], gdzie w okresie od dnia 17 maja 2018 r. do 11 maja 2020 r. pobierali (zgodnie z miejscem zamieszkania) świadczenia z MOPS. Także z pisma Sądu Rejonowego w O[...] z dnia 21 października 2020 r. wynika, iż przed postępowaniem zakończonym w dniu 3 sierpnia 2020 r. nie toczyły się przed tamtym sądem postępowania dotyczące rodziców małoletniego. Sąd Rejonowy w O[...] przyznał, że jego właściwość ustalona została na podstawie zawiadomienia Szpitala Klinicznego, wskazującego, że matka dziecka zamieszkuje w O[...]. Sąd ten nie weryfikował miejsca zamieszkania matki dziecka w toku postępowania, jak też miejsca zamieszkania dziecka przed wszczęciem postępowania sądowego oraz pobytem dziecka w szpitalu w K[...]. Stałego pobytu małoletniego w O[...], jak też stałego pobytu rodziców dziecka w O[...], nie potwierdza również treść pisma z dnia 21 października 2020 r. Dyrektora MOPS w O[...], z której wynika, że rodzice małoletniego nie korzystali z pomocy MOPS w O[...], a pytani o miejsce zamieszkania wskazywali jedynie na tymczasowy pobyt w O[...].

Strona 1/4