Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku T.S. o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie : Przewodniczący: Sędzia NSA Marek Stojanowski Sędziowie: Sędzia NSA Małgorzata Pocztarek Sędzia WSA del. Dorota Jadwiszczok (spr.) Protokolant st. asystent sędziego Dorota Kozub-Marciniak po rozpoznaniu w dniu 20 lutego 2014 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku Burmistrza Miasta i Gminy B. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy B. a Marszałkiem Województwa [...] w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku T.S. o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia: wskazać Burmistrza Miasta i Gminy B. jako organ właściwy do rozpoznania wniosku

Uzasadnienie strona 1/5

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w [...], działający z upoważnienia Burmistrza Miasta [...], w piśmie z 4 listopada 2013 r. zwrócił się do Naczelnego Sądu Administracyjnego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy nim, a Marszałkiem Województwa [...] - Regionalnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w [...] (ROPS w [...] ) poprzez wskazanie organu właściwego do rozpoznania wniosku T. S. o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

W uzasadnieniu wniosku podano, że 9 lipca 2013 r. T.S. złożyła wniosek o przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego na matkę M. B. W oświadczeniu z 23 września 2013 r. wskazała jako członka rodziny przebywającego za granicą ojca swojego niepełnoletniego syna - C. B., stale zamieszkującego we Włoszech i będącego obywatelem Włoch. W związku z tym Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w [...] pismem z 31 lipca 2013 r. przekazał sprawę wraz z aktami do Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w [...].

Dział koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego ROPS w [...] Zamiejscowe Stanowisko Pracy w [...] pismem 25 października 2013 r. ROPS zmienił zajęte wcześniej stanowisko, uznając się za niewłaściwy na podstawie art. 23a ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych uznając, że T.S. i M. B. nie są członkami rodziny C. B. zgodnie z art. 3 ust. 16 ustawy.

Wnioskujący organ wskazał, że zgodnie z art. 23a ust.1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, gdy członek rodziny osoby uprawnionej do świadczeń rodzinnych przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, organ właściwy przekazuje wniosek wraz z dokumentami do marszałka województwa. W ocenie Kierownika Ośrodka Marszałek Województwa [...] (ROPS w [...]), nieprawidłowo uznał się za organ niewłaściwy, w szczególności błędnie przyjął, że w sprawie chodzi o ustalenie członków rodziny C. B., podczas gdy w sprawie chodzi o członków rodziny osoby uprawnionej do świadczeń rodzinnych, tj. o członków rodziny T.S.. Zgodnie bowiem z przepisem art. 16a ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, podstawą przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego jest kryterium dochodowe ustalone zarówno dla rodziny osoby sprawującej opiekę (T.S.), jak i rodziny osoby wymagającej opieki (M. B.).

W ocenie Kierownika Ośrodka C. B. jest członkiem rodziny T.S., jako ojciec jej syna - D. B., przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych. Definicję legalną rodziny zawiera przepis art. 3 pkt 16 ustawy stanowiąc, że oznacza to odpowiednio następujących członków rodziny: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25 rok życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością rodzinie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne.

Strona 1/5