Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku B.R. o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący sędzia NSA Jolanta Rudnicka Sędzia NSA Joanna Runge-Lissowska Sędzia del. WSA Czesława Nowak - Kolczyńska (spr.) po rozpoznaniu w dniu 30 maja 2016 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku Burmistrza Gminy B. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Burmistrzem Gminy B. a Marszałkiem Województwa [...] w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku B.R. o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna postanawia: wskazać Marszałka Województwa [...] jako organ właściwy do rozpoznania wniosku.

Uzasadnienie strona 1/4

Wnioskiem z dnia 9 lutego 2016 r. Burmistrz Gminy B., działając na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 k.p.a., wystąpił z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Burmistrzem Gminy B. - Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w B. a Marszałkiem Województwa [...] - Regionalnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w K. o wskazanie organu właściwego do rozpoznania wniosku B. R. o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna w związku z opieką nad matką.

W uzasadnieniu wniosku podano, że decyzją z dnia [...] grudnia 2011 r. B. R. nabyła prawo do świadczenia pielęgnacyjnego w związku ze sprawowaniem opieki nad matką T. T. od dnia 1 grudnia. Decyzja ta wygasła z mocy prawa z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r., poz. 1548).

Wnioskiem z dnia 6 sierpnia 2014 r. B. R. zwróciła się do MGOPS w B. o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna w związku z opieką nad matką T.T. Burmistrz B. - MGOPS w B. w dniu 7 sierpnia 2014 r. przekazał sprawę do ROPS w K. Dział Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego Zamiejscowe Stanowisko Pracy w N. jako organu właściwego do rozpoznania sprawy z uwagi na fakt, że mąż zainteresowanej przebywa i pracuje na terenie Niemiec.

Pismem z dnia 21 maja 2015 r. ROPS w N. poinformował MGOPS w B., że w sprawie wniosku z dnia 6 sierpnia 2014 r. o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna nie mają zastosowania przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

W dniu 1 lutego 2016 r. akta sprawy wraz z wnioskiem B. R. wpłynęły do MGOPS w B..

Występując o rozstrzygnięcie sporu o właściwość Burmistrz B. wskazał, że przepisy ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów nie zawierają żadnych przepisów dotyczących właściwości organów, jednak art. 10 ustawy nakazuje organom, aby w kwestiach nieuregulowanych w ustawie stosować odpowiednio przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych. Z przepisu art. 23a ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych wynika, że w przypadku gdy członek rodziny osoby uprawnionej do świadczeń rodzinnych przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, organ właściwy przekazuje wniosek wraz z dokumentami do marszałka województwa. Z kolei art. 3 ust. 16 w/w ustawy definiuje pojęcie rodziny, przez którą należy rozumieć odpowiednio następujących członków rodziny: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25. rok życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów; do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.

Strona 1/4