Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku J. C. w sprawie ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Barbara Adamiak Sędziowie NSA Joanna Runge-Lissowska del. NSA Jerzy Stankowski (spr.) Protokolant asystent sędziego Jan Wasilewski po rozpoznaniu w dniu 25 listopada 2014 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku Wójta Gminy Urszulin o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Wójtem Gminy Urszulin a Marszałkiem Województwa Lubelskiego w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku J. C. w sprawie ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna postanawia: wskazać Marszałka Województwa Lubelskiego jako organ właściwy w sprawie.

Uzasadnienie strona 1/5

Dnia 26 czerwca 2014 r. J. C. złożyła w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Urszulinie (Wójt Gminy Urszulin) wniosek o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna.

Do akt sprawy dołączono oświadczenie A. C. z dnia 10 marca 2014 r., w którym wskazał on, iż przebywa w celach zarobkowych w Szwajcarii.

Dołączono także postanowienie Marszałka Województwa Lubelskiego (dalej powoływanego jako "Marszałek") z dnia [...] czerwca 2014 r., [...], w którym stwierdzono, iż w sprawie J. C. w okresach od dnia 2 października 2007 r. mają zastosowanie przepisy wspólnotowe dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii. W podstawach prawnych powyższego postanowienia Marszałek powołał:

- art. 73 Rozporządzenia Rady (EWG) 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (Dz. Urz. WE Nr L 149 z dnia 5 lipca 1971 r. ze zm.),

- art. 90 pkt. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/04 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 166/1 z dnia 30 kwietnia 2004 r. ze zm.),

- art. 21, art. 23a ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 1456 - dalej "u.ś.r.") oraz

- art. 123, art. 124 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 - dalej "K.p.a.").

W uzasadnieniu Marszałek wyjaśnił, że zgodnie z art. 21 ust. 1 u.ś.r. samorząd województwa realizuje zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, do których należy pełnienie funkcji instytucji właściwej w związku z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii oraz wydawanie decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych realizowanych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego. Na podstawie art. 23a ust. 3 u.ś.r. rodzinnych marszałek województwa ustala, czy w przekazanej sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Stosownie do art. 73 Rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. pracownik najemny lub osoba prowadząca działalność na własny rachunek podlegający ustawodawstwu Państwa Członkowskiego są uprawnieni, w odniesieniu do członków swojej rodziny, którzy zamieszkują na terytorium innego Państwa Członkowskiego, do świadczeń rodzinnych przewidzianych przez ustawodawstwo pierwszego państwa, tak jakby zamieszkiwali oni na terytorium tego państwa.

W związku z okolicznościami stwierdzonymi w wyżej opisanym postanowieniu Wójt Gminy Urszulin (dalej "Wójt"), powołując się na art. 20 ust. 3, art. 23a ust. 1 u.ś.r. w zw. z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U z 2014 r. poz. 567), przekazał wniosek J. C. o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna Marszałkowi.

Strona 1/5