Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku W.D. w sprawie ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Izabella Kulig-Maciszewska, Sędzia NSA Małgorzata Pocztarek (spr.), Sędzia del. NSA Jolanta Sikorska, , po rozpoznaniu w dniu 27 listopada 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku B.B. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy B.B. a M.W.M. w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku W.D. w sprawie ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna postanawia: wskazać M.W.M. jako organ właściwy do rozpoznania sprawy.

Uzasadnienie strona 1/6

[...], działający z upoważnienia B.M.B., w piśmie z dnia 8 czerwca 2015 r. zwrócił się do Naczelnego Sądu Administracyjnego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy nim, a M.W.M. - [...] poprzez wskazanie organu właściwego do rozpoznania wniosku W.D. o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna.

W uzasadnieniu wniosku podano, że wnioskiem z dnia 5 czerwca 2014 r. W.D. zwróciła się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad matką J.B..

[...] przekazał sprawę do ROPS w Krakowie Dział Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego Zamiejscowe Stanowisko Pracy w Nowym Sączu jako organu właściwego do rozpoznania sprawy.

Wnioskujący organ wskazał, że w dniu 25 maja 2015 r. ROPS w Krakowie w trybie art. 65 § 1 k.p.a. przekazał MGOPS w B. wniosek z dnia 5 czerwca 2014 r. uznając, że zachodzi konieczność zmiany przedmiotowych ustaleń i powołując się przy tym na stanowisko Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lutego 2015 r. ROPS wskazał, iż w jego ocenie opartej na w/w stanowisku, w sprawach z wniosków o świadczenie pielęgnacyjne i o zasiłek dla opiekuna, w których osoba przebywająca na terenie innego niż Polska kraju, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego - nie jest - w myśl przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego - zobowiązana do alimentacji na rzecz osoby, nad którą sprawuje opiekę wnioskodawca świadczenia pielęgnacyjnego i zasiłku dla opiekuna nie mają zastosowania przepisy o koordynacji zabezpieczenia społecznego. W sprawie natomiast W.D. osobą przebywającą i pracującą poza granicami Polski jest zięć J.B. który nie jest zobowiązany do alimentacji na rzecz teściowej. W takiej sytuacji, ROPS w Krakowie zmienił własne stanowisko w sprawie, w której wcześniej uznał się za właściwy i uznał, iż zachodzi koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego.

W ocenie wnioskującego, stanowisko M.W. jest nieprawidłowe. Z przepisu art. 23a ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych wynika, że w przypadku gdy członek rodziny osoby uprawnionej do świadczeń rodzinnych przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, organ właściwy przekazuje wniosek wraz z dokumentami do marszałka województwa.

Z kolei art. 3 ust. 16 w/w ustawy definiuje pojęcie rodziny, przez którą należy rozumieć odpowiednio następujących członków rodziny: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25. rok życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. poz. 567); do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.

Strona 1/6