Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku S. W. w sprawie.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Małgorzata Borowiec Sędziowie Sędzia NSA Tamara Dziełakowska (spr.) Sędzia del. WSA Mirosław Wincenciak po rozpoznaniu w dniu 6 czerwca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku Wójta Gminy Goszczanów o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Wójtem Gminy Goszczanów a Wojewodą Łódzkim w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku S. W. z dnia 28 września 2017 r. o przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego postanowienia wskazać Wójta Gminy Goszczanów jako organ właściwy w sprawie.

Uzasadnienie strona 1/3

Wnioskiem z dnia 11 stycznia 2018 r. Wójt Gminy G. zwrócił się do Naczelnego Sądu Administracyjnego o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego zaistniałego pomiędzy nim a Wojewodą [...] w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku S. W. z dnia 28 września 2017 r. o przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego.

W stanie sprawy, w dniu 28 września 2017 r. S. W. złożyła wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad babcią H. S. Wniosek został przekazany przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w G. do Regionalnego Centrum Polityki Społecznej [...] pismem z dnia 20 listopada 2017 r. z uwagi na zamieszkanie i aktywność zawodowa w Holandii męża S. W., M. W. Zawiadomieniem z dnia 14 grudnia 2017 r. Marszałek Województwa [...] uznał się niewłaściwym rzeczowo i zwrócił wniosek Wójtowi Gminy [...], wskazując że w rozpoznawanej sprawie nie znajdują zastosowania przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Mają one zastosowanie w odniesieniu do świadczeń rodzinnych na dzieci, w przypadku gdy członek rodziny podlega ustawodawstwu jednego z państw Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii. S. W. ubiega się tymczasem o przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad babcią.

Stwierdzając brak swojej właściwości w sprawie, Wójt Gminy G. wskazał na przepis art. 23a i art. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, zaś konkludując uznał, że "w przypadku koordynacji sprawę rozpatruje do 31.12.2017 roku marszałek województwa, a od 01.01.2018 r. wojewoda dlatego też spór który zaistniał przed 01.01.2018 roku pomiędzy Wójtem Gminy G. a Marszałkiem Województwa [...] jest w obecnym stanie prawnym sporem pomiędzy wojewodą a wójtem".

W odpowiedzi na wniosek Wojewoda [...] wskazał, że w świetle przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (art. 3 pkt 16 i art. 23a ust. 1 i 2) M. W. nie jest członkiem rodziny H. S.- babci żony, S. W. Brak jest zatem podstaw do uznania, że w rozumieniu rozporządzenia nr 884/2004, może być on traktowany jako rodzina babci swojej żony, a więc nie spełnia warunków przewidzianych w art. 23a ustawy o świadczeniach rodzinnych. Tym samym właściwym organem do rozpoznania sprawy jest Wójt Gminy G.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 ze zm. - zwanej dalej P.p.s.a.) sądy administracyjne rozstrzygają spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego i między samorządowymi kolegiami odwoławczymi, o ile odrębna ustawa nie stanowi inaczej oraz spory kompetencyjne między organami tych jednostek, a organami administracji rządowej. Spory, o których mowa w powyższym przepisie Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzyga na wniosek postanowieniem przez wskazanie organu właściwego do rozstrzygnięcia sprawy, wydawanym w składzie trzech sędziów na posiedzeniu niejawnym (art. 15 § 1 pkt 4 i § 2 P.p.s.a.).

Strona 1/3