Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w K. w przedmiocie ulgi z tytułu nauki zawodu
Tezy

Prawidłowe wskazanie podstawy kasacyjnej z art. 174 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. nr 153 poz. 1270/ polega na określeniu konkretnych przepisów prawa, które zostały naruszone przez sąd I instancji.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w K. od wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodka Zamiejscowego w Katowicach z dnia 4 czerwca 2003 r. I SA/Ka 1084/02 w sprawie ze skargi Leszka Dz. na decyzję Izby Skarbowej w K. z dnia 26 marca 2002 r. (...) w przedmiocie ulgi z tytułu nauki zawodu postanawia - odrzucić skargę kasacyjną.

Inne orzeczenia o symbolu:
6111 Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Uzasadnienie strona 1/3

Wyrokiem z dnia 4 czerwca 2003 r. Naczelny Sąd Administracyjny Ośrodek Zamiejscowy w Katowicach I SA/Ka 1084/02 uchylił decyzję Izby Skarbowej w K. z dnia 26.03.2002 r. (...) w sprawie odmowy przyznania ulgi z tytułu praktycznej nauki zawodu. Izba skarbowa powyższą decyzją utrzymała w mocy decyzję Urzędu Skarbowego w B. z dnia 21.09.2001 r.

W uzasadnieniu decyzji Izba Skarbowa podała, że powodem podjęcia decyzji przez organ pierwszej instancji był fakt, że podatnik Leszek Dz. nie posiadał stosownych uprawnień pedagogicznych do szkolenia uczniów w zawodzie technolog montażu w budownictwie. Natomiast mający wymagane kwalifikacje zatrudniony przez niego pracownik nie pracował przez cały okres nauki zawodu ucznia Łukasza J., który odbywał naukę zawodu w firmie podatnika w okresie od 4.09.1999 r. do 21.06.2000 r. i od 1.09.2000 r. do 30.06.2001 r. Osoba zatrudniona przez podatnika na podstawie umowy o pracę sprawowała obowiązki instruktora praktycznej nauki zawodu i szkoliła w firmie podatnika "L." ww. ucznia jedynie w okresie od 1.09.2000 r. do 30.06.2001 r. W tej sytuacji, zdaniem Izby Skarbowej, dla przyznania podatnikowi L. Dz. ulgi nie został spełniony jeden z warunków, gdyż osobę, która posiadała uprawnienia do szkolenia uczniów podatnik zatrudnił dopiero w dniu 1.09.2000 r. w drugim roku praktycznej nauki zawodu. Podatnik w całym okresie szkolenia nie zatrudniał więc osoby uprawniającej do szkolenia. Według Izby Skarbowej, przepis art. 27c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewiduje ulg częściowych, tj. udzielanych proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których podatnik spełniał wszystkie warunki do zastosowania ulgi w podatku dochodowym z tytułu praktycznej nauki zawodu.

2. Naczelny Sąd Administracyjny Ośrodek Zamiejscowy w Katowicach w zaskarżonym wyroku stwierdził, iż z analizy przepisów art. 27c, a w szczególności ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 26 lipca 1992 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 2000 nr 14 poz. 176 ze zm./, a także par. 7 ust. 2 pkt 2 oraz par. 9 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1992 r. w sprawie organizowania i finansowania praktycznej nauki zawodu, praw i obowiązków podmiotów organizujących tę naukę oraz uczniów odbywających praktyczną naukę /Dz.U. nr 97 poz. 479 ze zm./ nie wynika, że ustalone wymogi w zakresie kwalifikacji zawodowych, jak i przygotowania pedagogicznych powinny być spełnione w chwili rozpoczęcia praktycznej nauki zawodu, a nie dopiero w trakcie jej trwania. Oznacza to, że uzupełnienie kwalifikacji w trakcie trwania szkolenia daje podstawy do przyznania ulgi uczniowskiej w części, tj. proporcjonalnie do okresu szkolenia uczniów przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje zawodowe i pedagogiczne.

Sąd przyznał, że wykładnia gramatyczna nie pozwala na udzielenie jednoznacznej odpowiedzi, czy stosowne uprawnienia, o których mowa w analizowanym przepisie podatnik ubiegający się o przedmiotową ulgę musi posiadać już w momencie zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Natomiast wykładnia celowościowa cytowanych przepisów skłania do wniosku, że celem wprowadzenia przedmiotowej ulgi było z jednej strony umożliwienie zdobycia uczniom określonego zawodu i w konsekwencji przeciwdziałaniu bezrobociu, a z drugiej zachęcenie podatników prowadzących niewielkie firmy do podejmowania społecznie użytecznych działań edukacyjnych. Podatnik zatrudniający w ramach prowadzonej działalności pracowników /uczniów/ w celu nauki zawodu ponosi określone koszty. Przedmiotowa ulga koszty te ma choćby w części zrekompensować. Dlatego, zdaniem Sądu, przepisy co do zasady nie wykluczają możliwości podziału przysługującej ulgi proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonego szkolenia. W konsekwencji zawarte w art. 27c ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podobnie jak zawarte w par. 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 marca 1995 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - Dz.U. nr 35 poz. 173 ze zm./ sformułowanie "podatnik uprawniony na mocy odrębnych przepisów do szkolenia uczniów", jak też pozostałe przepisy art. 27c analizowanej ustawy podatkowej nie stwarzają przeszkody do przyznania podatnikowi ulgi z tytułu wyszkolenia uczniów proporcjonalnie do okresu, w którym szkolenie uczniów było prowadzone przez zatrudnionego pracownika.

Strona 1/3
Inne orzeczenia o symbolu:
6111 Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny