Uzasadnienie strona 7/7

Za takim rozwiązaniem nie przemawia taki interes publiczny, o którym można byłoby powiedzieć, że jest uzasadniony i ważny. Wręcz przeciwnie należałoby - podobnie jak w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1994 r. - udzielić szczególnej ochrony gminie, która przejęła budynek z lokalami mieszkalnymi, w których przynajmniej część pracowników likwidowanego podmiotu gospodarczego zaspokajała swe potrzeby mieszkaniowe.

Do kompetencji TK /art. 1 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o Trybunale Konstytucyjnym/ nie należy orzekanie o zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, "które w polskim systemie źródeł prawa nie mogą być traktowane ani jako "ustawy", ani jako inne akty organów państwowych" /uchwała TK z dnia 30 listopada 1994 r. - W 10/94 - OTK 1994 cz.II poz. 48/.

TK wielokrotnie w swych orzeczeniach, badając zgodność zaskarżonych przepisów z art. 1 przepisów konstytucyjnych, uwzględniał postanowienia wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych.

Nie odpowiada bowiem zasadzie demokratycznego państwa prawnego taka sytuacja, w której między postanowieniami wiążącej państwo umowy międzynarodowej a postanowieniami ustawy zachodzi sprzeczność czy chociażby tylko niespójność. Za szczególnie niepożądany stan należałoby uznać taką sytuację kiedy ta niespójność lub sprzeczność występuje w odniesieniu do takiej normy umowy międzynarodowej, której postanowienia wyrażają powszechnie akceptowane we współczesnych państwach zasady państwa prawnego. Nie ulega przy tym wątpliwości, że szeroki udział samorządu terytorialnego w sprawowaniu władzy publicznej jest "jedną z zasadniczych podstaw ustroju demokratycznego" /por. preambułę do Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego/.

Argumenty wyprowadzone przez Wnioskodawcę z art. 9 ust. 2 Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego zostały przez TK uwzględnione przy badaniu zgodności zakwestionowanych przepisów z Konstytucją. Ze względu na ustawowo ukształtowane kompetencje TK /art. 1 ustawy o TK/ należało jednak pozostawić bez dalszego biegu wniosek o stwierdzenie niezgodności art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 października 1994 r. z art. 9 ust. 2 Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego.

Strona 7/7
Inne orzeczenia z hasłem:
Samorząd terytorialny
Inne orzeczenia sądu:
Trybunał Konstytucyjny