> Index

Orzeczenia wg grup rodzajów spraw


000
600
601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa
602 Ceny, opłaty, stawki taryfowe, nie objęte symbolem 611
603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa
604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych
605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty
606 Sprawy z zakresu geologii i górnictwa
607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi
608 Energetyka i atomistyka
609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę
610 Sprawy komunalizacji mienia
611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych
612 Sprawy geodezji i kartografii
613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody
614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa
615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego
616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt
617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć
618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości
619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy
620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego
621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe
622 Instytucje ubezpieczeniowe i działalność ubezpieczeniowa
623 Dozór techniczny, miary i wagi, badania i certyfikacje, normalizacja, sprawy jakości
624 Powszechny obowiązek obrony kraju
625 Poczta, telekomunikacja, radio i telewizja
626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne
627 Cudzoziemcy, repatrianci, nabycie nieruchomości przez cudzoziemców
628 Status Kościołów i związków wyznaniowych
629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa
630 Obrót towarami z zagranicą, należności celne i ochrona przed nadmiernym przywozem towaru na polski obszar celny
631 Wytwarzanie i obrót bronią i materiałami wybuchowymi
632 Pomoc społeczna
633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia
634 Sprawy kombatantów, świadczenia z tytułu pracy przymusowej
635 Kultura fizyczna, sport i turystyka
636 Kultura i sztuka, w tym sprawy działalności kultury i twórczości, biblioteki, ochrona zabytków i muzea, sprawy związane z ochroną praw autorskich i pokrewnych
637 Papiery wartościowe i fundusze powiernicze oraz sprawy z nimi związane, bankowość i sprawy dewizowe
638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym
639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych
640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych
641 Rozstrzygnięcia nadzorcze
642 Skargi na akty prawa miejscowego wojewodów i organów administracji niezespolonej oraz na niewykonywanie przez nich czynności nakazanych prawem wnoszone w trybie art. 44 ust. 1 i art. 45 ust. 1 ustawy o adm. rządowej w województwie
643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami
644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu
645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655
646 Prawo własności przemysłowej
647 Sprawy związane z ochroną danych osobowych
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
649 Sprawy dotyczące poświadczenia bezpieczeństwa oraz z zakresu ochrony informacji niejawnych
650 Sprawy świadczeń społecznych w drodze wyjątku
651 Sprawy funduszy emerytalnych
652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych
653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami
654 Ujawnianie przez Instytut Pamięci Narodowej informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów
655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych
656 Interpretacje podatkowe
657 Inne interpretacje
658 Bezczynność
659 Przewlekłość postępowania administracyjnego
660
999
DK2
inn